Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 1

Pedagogisk planering SO åk 1

Furuhällsskolan 4-6, Härryda · Senast uppdaterad: 16 september 2019

Du kommer att utveckla dina förmågor om samhället och demokratiska frågor/beslut.

Syftet med undervisningen 

 

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter, barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Eleven kan samtala om normer, regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendome. Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln

 

Det här ska du lära dig.

Kunna skolans regler.

Känna till några punkter ur barnkonventionen (barnens rättigheter).

Du ska ha förståelse för egna och andras känslor.

Veta hur du korsar en trafikerad väg samt känna igen några trafikmärken.

Öva att ta demokratiska beslut och kunna följa dem.

Kunskap om högtiderna påsk, jul och om några berättelser från Bibeln (Kristendom).

Du ska förstå hur dina handlingar påverkar miljön.

Du ska förstå hur ett samhälle är uppbyggt och vilka samhällsfunktioner som finns.

 

Så här kommer vi att arbeta.

 Vi arbetar dagligen med våra regler, hur man är en bra kompis, allas lika värde.

I våra samlingar tränar vi att sätta ord på våra känslor och gör olika samarbetsövningar.

Vi tränar trafikvett vid våra utflykter och i klassrummet.

Vi röstar fram olika beslut.

Vi kommer att höra berättelser och se filmer om olika religösa högtiderna samt rita och skriva till.

Vi källsorterar, pratar om och ser filmer om miljöpåverkan.

Vi kommer att arbeta kring samhällets uppbyggnad.

 

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

Se hur du förstår och följer våra regler och normer.

Se hur du för enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och hur man är en bra kompis.

Se hur du förstår och följer regler i trafiken. 

Se hur du deltar och följer våra demokratiska beslut.

Se hur du kan återberätta och dokumentera berättelser, symboler och högtider från de olika religionerna. 

Se hur du reflekterar, lyssnar och deltar i diskussioner. 

 


Läroplanskopplingar

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter