Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Zick Zack Skrivrummet

Västra Stenhagenskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 16 september 2019

Det är viktigt att kunna uttrycka sig i skrift och då kunna anpassa språket till texttyp och mottagare. Detta kommer du att få öva på med hjälp av övningar i Zick Zack skrivrummet, samtal om texter, bearbetning av texter och framförallt skapande av texter.

Det här ska vi lära!

Du ska kunna:

 •  förstå vad syftet med olika textyper är- instruerande, förklarande, återberättande, beskrivande, argumenterande och berättande texter
 • lära sig hur olika texter är uppbyggda, vilka delar de består av och i vilken ordning delana kommer
 • lära sig vilka språkliga drag som är typiska för de olika texttyperna och träna på att använda dem
 • på egen hand kunna planera och skriva en text av varje texttyp

 

 

Hur når du målen?

Du kommer att få:

 • arbeta med olika övningar i Zick Zack skrivrummet
 • samtala om texter
 • bearbeta dina  texter
 • skapa egna texter
 • träna på att illustrera dina texter

Bedömning

 • din förmåga att skriva olika typer av texter
 • din förmåga använda skrivregler
 • din förmåga att söka och sammanställa information
 • din förmåga att koppla bild till text
 • din förmåga att bearbeta dina texter

Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Kunskapkrav svenska åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback