Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Engelska med Magic! 6

Björkåsskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 september 2019

Under åk 6 kommer vi att på olika sätt öva oss på att använda det engelska språket. Vi kommer att utgå från boken "Magic!".

Syfte

Syftet är att eleverna ska få en allsidig träning och användning av det engelska språket. Läseboken och uppgiftsboken är fyllda med elevnära uppgifter och texter med en tydlig koppling till det centrala innehållet i läroplanen. Boken behandlar främst grammatik, läsförståelse, hörförståelse och strategier för de två sistnämnda.

Konkretisering av mål

Med arbetet i boken Magic! är främst målet att eleverna ska utveckla strukturen i det engelska språket. De gör detta genom elevnära uppgifter med fokus på enkel grammatik och meningsbyggnad. Detta i sin tur ska utveckla kvalitén i elevernas egen användning i texter och talat språk. Uppgifterna utvecklar även elevernas kommunikativa förmågor där en stor del av uppgifterna koncentrerar sig just på samarbete eller parövningar. För att utveckla de här förmågorna krävs även att vi övar på strategier för läsförståelse och muntlig/skriftlig framställning.

Läseboken kommer användas för att utveckla elevernas förmåga att förstå enkel talad engelska. Den kommer även användas för att öva läsförståelse. 

Arbetssätt

I varje kapitel finns det i Classbook en längre text som sedan följs av ett par kortare. Hur vi arbetar med texterna kommer att variera lite under läsårets gång beroende på behovet i klassen. Antingen lyssnar vi till den tillsammans och övar på att förstå engelska och lyssna på uttal eller så läser eleverna texterna själva eller tillsammans för att sedan svara på frågorna till texten då fokus främst ligger på läsförståelse. 

För att kunna genomföra relevanta genomgångar kommer största delen av arbetet i arbetsboken ske i samma takt genom hela klassen. Boken är uppdelad i kapitel, och varje kapitel i mindre delar som i sig fokuserar på en specifik kompetens som eleverna får öva på. Inför ny grammatik, nya strategier eller liknande aspekter kommer läraren hålla en genomgång där denne konkretiserar det som kommer att behandlas. Mindre genomgångar kan hålls för grupper av elever som har behov av vidare förklaringar. 

 

Bedömning

Det som främst kommer kunna bedömas är

- Förmågan att kommunicera på engelska samt förstå talad engelska i samtal.

- Förmågan att förstå och tolka innehållet i olika slags texter och hörövningar.

-Förmågan att använda det engelska språket i skrift när du till exempel skriver en berättelse.

-Hur du utvecklar ditt ordförråd och dina grammatiska kunskaper.

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Matriser i planeringen
Engelska betygskriterier
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback