Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Rörelse genom musik

Terrassen, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 28 september 2023

Tema rörelse genom musik 1-5 åringar.

 

 

 

 

1. Undervisningsplanering  

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 •  Via barns intresse för dans och musik främjar vi rörelse , kroppsuppfattning och välbefinnande.

 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
  Metod: Vi dansar utomhus till musik. Vi erbjuder olika musikstilar och vi fokuserar på lärande genom görande. Vi tar tillsammans och vi imiterar varandra.

 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Avdelningsvis. Vi anpassar reflektionen efter barnens språkliga förmåga. Vi använder oss av observationer och samtal. Det kan ske i grupp och enskilt

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 • 1-5 åringar

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Genomförande: Lena med stöd från de andra. Respektive avdelning ansvarar för sin egen dokumentationen.

 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

  Delmål: Väcka intresset hos så många barn som möjligt. Målet är att vi vara med.

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback