Skolbanken Logo
Skolbanken

Värdegrund, Likabehandling och Kultur

Förskolan BarnaSinnet, LiCa förskolor · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Väppel Röd och boken "En dag i livet" kommer vi att jobba med i vårat arbete med Värdegrunden, det sociala samspelet och kultur. Det bygger på att barnen ska bli trygga med sig själva, varandra och utbildningen. Utvecklas i sin identitet och få kännedom om sina rättigheter och skyldigheter.

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

 

Ny barngrupp med 5-åringar. Vi vill skapa goda relationer och kamratskap, lyssna på varandra och hur man är en bra kompis mot varandra. Stärka sin identitet, våga ta plats och vara lyhörd för varandra.

 

Syfte och mål, Vart ska vi?

Barnen ska få uppleva att de kan känna sig trygga med sig själva och stärka sin identitet, känna gemenskap och trygghet med varandra. Få kännedom om sina rättigheter och skyldigheter. I arbetet med Värdegrunden ingår LiCas värdegundspussel och handlingsplanen.

 

I värdegrundsarbetet får barnen erfara grundläggande demokratiska värderingar, barnen ges möjlighet till delaktighet och att uttrycka sina åsikter och på så vis påverka sin vardag på förskolan. Exempelvis genom att välja (aktivitetstavla - lek, miljö, material, ) och rösta (film-bok).

Med utgångspunkt i boken "En dag i livet" får vi följa 8 barn i olika kulturer och deras vardag som vi knyter samman med barnens kultur, identitet och trygghet. Väppel Röd (Socialt samspel) är ett material som vi också utgår ifrån i vårat arbete.. 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

är trygga i vår miljö och våra rutiner

är trygga i sig själva och med varandra

knyter an till för dem viktiga anknytningspersoner

visar intresse för att delta i pedagogiska aktiviteter, lek, samling

är delaktiga i den pedagogiska planeringen

kan påverka innehållet i deras dag genom egna och demokratiska val

 

"Vår gemensamma målbild är att alla barn efter ålder och mognad genom gemensamma upplevelser på förskolan få erfara samhällets grundläggande värderingar.  Vår förskola ska vara en trygg förskola med god omsorg. Barnens tankar kring empati, glädje och ansvar lyfts genom vårt gemensamma värdegrundspussel, såsom demokratibegreppet" (LiCa förskolors utbildningsplan s. 7)

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod -

Vi leker namn och samspelslekar.

Vi skapar gemensamma kompisregler, dramatiserar och fotograferar reglerna.

Vi ser berättelsen om Fia och djuren

Vi ser filmerna om Ugglan och kompisproblemet

filmer om kompisar, värdegund och empati- Se Väpplarnas handledningsbok

Film om "alla barns rätt" på minarattigheter.se

Samarbete: Pysselolyckan - en livsviktig saga om att samarbeta

https://www.bing.com/videos/search?q=filmer+om+v%c3%a4rdegrund+f%c3%b6r+barn&&view=detail&mid=03CE204F604B6472A14503CE204F604B6472A145&&FORM=VRDGAR

  • Tripp trapp träd – Ur.se

Vi läser kompisböckerna och boken: Alla barns rätt (Barnkonventionen)

 

Under arbetet med Jaget utgår vi från boken " En dag i Livet", ett uppslag / vecka inledder vi aktiviteten med ex på en samling. Där får vi erfara kultur genom att se hur det ser ut i olika länder, diskutera tillsammans vad som är lika/olika i olika kulturer.

Vi använder material ur Väpplarna.

Vi jobbar med Jaget: v37-v43

- Autograf

- Självporträtt

- Ta en selfie

- Min familj

- Mitt hus

- Stopp min kropp

 

Förutsättningar -

Läsa kompisböckerna och alla barns rätt (Barnkonventionen) på samling el vila

Filmer på Vilan (Trollen - måndagar) ( Drakar - annan dag)

Namnlekar och samspelslekar när tillfälle ges

 

Aktivitet inne varannan tisdag + onsdagar (Drakar), torsdagar (Troll) 

 

Dokumentation - Hur ska vi dokumentera? (observationer, kamera, iPad, film, text)

Dokumentera genom att fotografera, skriva ner processen i aktiviteterna.

Vad säger barnen? Hur gör barnen?

 

Förberedelser, vilket material behövs?

Väpplarna - MIn bok och handledningsbok

Bok "En dag i Livet"

Uppföljning, Hur blev det?

Uppföljning och reflektion (med värderande inslag).

sker tillsammans med barnen, samt under avdelningsmöten,
använd gärna reflektionsmallen.

Hur har arbetet varit?
Pedagogernas upplevelser.
Barnens upplevelser.
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?
Något vi kan göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - reviderad planering

Utvärdering, analys gentemot läroplansmålen

Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel?

Koppla till läroplanen

Koppla till målkriterierna, vad blev resultatet? förutsedda och oförutsedda utfall

Barnen utvecklas gentemot målen genom att...

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter