Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Svenska år 4-6

Sinntorpsskolan 4-9, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 11 mars 2020

Vi kommer bl.a. att arbeta mycket med läsförståelse, att förstå och tolka olika texter och läsa mellan raderna. Vi kommer att träna på skrivregler, handstil, ordklasser, grammatik, drama och att skriva olika texter beroende på syftet med texten.

Planering för arbetsområde Svenska

Vi kommer bl.a.att arbeta med läsning, läsförståelse i olika nivåer, ordkunskap, skrivregler, skrivande av olika sorters texter och språklära. Eleverna kommer att få diskutera och resonera om olika texters innehåll samt träna på att argumentera. Eleverna kommer att få göra muntlig och skriftliga framförande. Eleverna kommer att få skriva i olika sammanhang och öva sin handstil. Vi kommer även att arbeta med drama.

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

 • …kunna använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.
 • …formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • …läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
 • …urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

I arbetsområdet kommer du att få möjlighet att utveckla

Kopplingar till LGR 11

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du kan:
Läsa och analysera texter med flyt både högt och tyst samt hur du kan återberätta handlingen enkelt eller nyanserat.

Samtala om texter och formulera egna tankar och funderingar enskilt och i grupp.

Producera texter för olika syften t.ex. berättelser och faktatexter.

Använda stor bokstav, punkt, kommatecken, frågetecken samt utropstecken i egna texter.

Tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket.

Klara av att hålla en muntlig presentation.

Dina inlämnade arbeten och läxförhör.

Undervisning

Vi kommer att:

Arbeta med Dagsboken

Läsa olika böcker enskilt och i grupp.

Träna läsförståelse i olika nivåer och läsa mellan raderna dvs tolka och analysera

Samtala om böcker.

Skriva berättelser och olika texter med olika syften

Arbeta med studieteknik, ordkunskap, handstil, grammatik och språkkunskap

Muntliga presentationer 

Veckans ord

Högläsning

 

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i svenska åk 4-6 Sinntorpsskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback