Skolbanken Logo
Skolbanken

KOTTE HT19 Teamplan och Process veckoreflektion

Oluff Nilssons förskola, Partille · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Planeringsmall för veckan

 Analys av barnkonferens. Kartläggning.

 

Teamplan- Kotte HT 2019

 

VAR ÄR VI?

 • Vilka mönster kring barnens intressen blev synliga vid barnkonferensen?

 • Vilka situationer fångade barnens intressen?

 • När upplever era barn ett engagemang och delaktighet?

 • Ställ er frågor kring de olika intresseområden som blir synliga i tex. När, var och hur?

Kotte består av 11 barn och två pedagoger, Emina och Hawdam.

De intressen vi såg under barnkonferensen var fordon, rollek i omvandlingsrummet inomhus och cyklar på gården utomhus. Den fria leken är det som barngruppen upplevs gilla mest och som fångar deras intresse tydligt. Vi har även sångsamling som gruppen är delaktig i.

Utifrån barnens intressen och vad vi sett i deras lekar ser vi att språket är ett stort utvecklingsområde då det ofta blir missförstånd. Detta kan vi se i leken/aktiviteten genom att de blir arga, skriker och gråter.

 

MÅL: VART SKA VI?

 • Vilka strävansmål ur läroplanen ska vi fördjupa oss i utifrån analysen av barnkonferensens kartläggning?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften”.

Frågor utifrån valt/valda mål för arbetslaget: VART SKA VI?

 • Vad innebär att?

 • Vilka möjligheter skapar vi för våra barn att…?

 • Vilken blir min roll som pedagog?

 • Hur utmanar vi barnen utifrån deras intressen när det gäller språk, matematik, natur och teknik?

Det innebär att vi ska ge förutsättningar i lärmiljön där barnen kan utmanas och utvecklas i språket. Miljön och de olika aktiviteterna vi erbjuder varje barn ska stimulera deras ordförråd och ordförståelse.

Kottes pedagoger har pratat med Nyckelpigans och kommer att ta efter deras veckoschema då den såg bra ut och var tydlig och bra planerat. Veckoschemat visat tydligt vad pedagogerna ska göra för aktiviteter tillsammans med barngruppen. De inplanerade aktiviteterna är sagosamlingar, sångsamlingar, pratpromenad. Vi har även en hylla som är fylld med böcker som barnen kan läsa när som under dagen.

 

Planering av verksamheten: HUR GÖR VI?

 • Vad ska vi skapa för erbjudanden utifrån analysen av kartläggningen, valda mål och de frågor som vi reflekterat kring?

 • Val av projekt/ tema?

 • Miljön?

 • Gruppindelningar?

 • Material?

Temat vi har valt är Språkaktiviteter.

De erbjudanden vi kommer att skapa är utifrån ett veckoschema där vi har planerat in sagosamlingar, sångsamlingar och Före Bornholmsmodellen som är ett färdigställt samlingsmaterial. Anledningen till de styrda aktiviteterna är för att uppmuntra till att använda språket och för att få ett större ordförråd och ordförståelse.

I Kottes lärmiljö har vi satt upp våra namn tillsammans med bild på barnen på ex deras platser och lådor, vi har även satt upp bilder med olika substantiv samt namnet under med stora bokstäver. De olika rummen i rummet har fått namn uppsatta med stora bokstäver på väggarna. Detta för att barnen ska få ökad förståelse för bokstäver.
Vi kommer även att dela upp barngruppen i två mindre grupper, Grön och Röd som kommer att göra olika aktiviteter beroende på vad pedagogen till gruppen har planerat in.

 

Dokumentation: HUR GÖR VI?

 • Vad ska dokumenteras?

 • Vad är vi nyfikna på just nu utifrån barnens intressen?

 • Vad behöver vi veta mer om för att kunna utmana barnens lärande?

 • Hur ska vi dokumentera, dvs val av metod?

 • Vem ska dokumentera?

Vi har valt att pedagogerna ska dokumentera via Ipad genom filminspelningar och bilder. Detta för att tydligt kunna se hur det har varit och hur det är nu, samt hur vi ska kunna möta upp dem på bästa sätt för att kunna fortsätta utveckla samt stimulera barnet/gruppen i framtiden.

Vi känner att vi behöver veta lite mer vart barnen befinner sig i deras språkutveckling idag trots att man ser ett tydligt behov av det i leken/aktiviteten.

Det är pedagogerna som ska stå för den större delen av dokumentationen men vi kommer även att låta barnen hjälpa oss med det.  

 

Pedagogisk dokumentation: HUR BLEV DET? VAR ÄR VI? VART SKA VI? HUR GÖR VI?

 • Gemensam reflektion av arbetslagets dokumentation på avd.planering
 • Fokus på reflektion kring arbetslagets förhållningssätt, arbetssätt och planering
 • Sker kontinuerligt och med stöd av veckoplan/veckomall
 • Fokus på att synliggöra och utmana barnens lärande
 • Analysen ligger till grund för uppföljning och vidare planering av verksamheten

 

PROCESS: (används som mall varje vecka på den gemensamma reflektionen på avd.planering)

Hur blev det?

Vad/vilken situation valde vi att dokumentera?

Vad var det som vi var nyfikna på?

Vad sa barnen?

Vad gjorde barnen?

Fick vi syn på något ytterligare?

Var är vi?

Våra reflektioner utifrån vad barnen sa och gjorde:

Vad säger vår reflektion om verksamheten?

Vart ska vi?

Vad ska vi prioritera och varför?

Vilka erbjudanden ska vi skapa nästa vecka utifrån vad vi såg på dokumentationen?

Vad behöver vi pedagoger mer kunskap om? Hur skaffar vi oss den?

Hur gör vi?

Hur utvecklar vi verksamheten för att främja ovan? Nästa steg?

Planering för veckan/Hur gör vi konkret?

Vem ansvarar för vad?

Dokumentation?

Övrigt?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback