Skolbanken Logo
Skolbanken

Grodan Körsbärets förskola HT19

Körsbärets förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningssätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barnen att utvecklas i på Körsbärets förskola. Lärmiljön är designad för att uppmuntra till utforskande, innovativt och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärandeprocesserna. Varje barn ska uppleva glada och utvecklande dagar i vår förskola!

Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet

På Körsbäret betyder det:

Utveckling och lärande hänger samman med kunskap

Enligt Läroplanen kommer kunskap till uttryck i olika former
- Såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet –
Som förutsätter och samspelar med varandra. Barn söker och erövrar
kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera
(Lpfö 98 rev 2016, 2016: 6-7).

Därför planerar vi för en varierande lärmiljö, både fysiskt och socialt, som kan möta barns kunskapssökande oavsett var barnet befinner sig i sin lärprocess. Miljön och verksamheten är utformad för att uppmuntra till utforskande, innovativ och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärprocesserna.

Öppenhet är grunden för normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar samt förmåga att ta hänsyn till och leva in sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra (Lpfö 98 rev 2016, 2016:8).
Öppenhet och demokrati är centralt i vår vardag. Vi arbetar med att reflektera kring olika perspektiv, tankar och uttryckssätt för att på så sätt öka förståelse för vår omvärld. Till vår hjälp har vi verktygen Bygga broar och Grön Flagg.

Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningssätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barn att utvecklas i.

Barn som har inflytande vågar vara innovativa

”Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter” (13§ Barnkonventionen)
Barns nyfikenhet, företagsamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska få uppleva hur det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 5,6,9).

Att våga tycker vi är viktigt! Därför arbetar vi med barns självkänsla samt samarbete och demokrati i praktiken. Detta för att varje barn ska uppleva känslan av glada och utvecklande dagar i vår förskola.

 

Rubrik

Området 1. Normer och värden.

Barnen ska utveckla ”förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen” (Lpfö)

 Vi vill att barnen vet att alla tycker olika, att man får lov att utrycka sin åsikt och att det inte finns ett rätt eller fel sätt att se på världen

Insatser

fånga och följa upp barnens funderingar om liv, död, religion, tro

planera aktiviteter som behandlar livsfrågor 

arbeta med olika dilemman med hjälp av kompiskort (få lov att säga nej)

arbeta med barnens rättigheter med hjälp av barnkonventionen

 

 Förväntade effekter:

Barnen förstår att man kan tycka olika

Barnen är inkluderande, delar med sig, men accepterar även ett nej

Barnen har respekt för varandra och för levande varelser 

 

Området 2 . Omsorg, utveckling och lärande 

barnen utvecklar nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära”( Lpfö)

Vi vill att barnen lär sig via leken och att de tycker att det är roligt att lära sig saker

 Insatser

skapa lustfyllda, inbjudande lär/lekmiljöer 

erbjuda tydlig introduktion till de olika lekmiljöerna och vad man kan lära sig

vara närvarande och guidande och lekande pedagoger i de olika lär/lekmiljöerna 

förnya lek/ lärmiljöerna efter behov och barnens intressen

 

Förväntade effekter:

Att barnen har förstått hur man leker i de olika miljöerna 

Barnen stannar i de olika lärmiljöerna en längre stund och utvecklar sin lek

Barnen är medvetna om vad de har lärt sig i de olika lek/ lärmiljöerna 

 

 

 

 Området 3. Inflytande

Förskolan ska sträva efter 

 • efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande

 

Vi vill att barnen är med i  skapandet av  lärmiljöer och lekmaterialet. De är medbestämmande vid valet av lekar och lekmiljöer och är ansvariga för att hålla lekmiljöerna i ordning.

 

 Insatser:

 • Barnen bestämmer vilka lekar och i vilka lekmiljöer de vill leka. 
 • Involvera barnen i skapandet av miljöer och lekmaterial till dessa lärmiljöer 
 • vara närvarande, guidade och stöttande och lekande pedagoger
 • Förnya miljöer vid behov och utifrån barnens intressen , tillsammans med barnen

FÖRÄNTADE EFFEKTER/MÅLKRITERIER

 • barnen tar initiativ till leken i de olika lärmiljöerna
 • barnen tar hand om lärmiljöerna och lekmaterialet
 • barnen plockar undan efter leken och gör fint
 • barnen har förstår hur man leker i de olika lärmiljöerna och följer de gemensamt bestämda reglerna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödtexter som inte ska vara synliga

Texterna nedan är hjälptexter för att förtydliga förskolans uppdrag.

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

 

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8När ni gjort klart er pedagogiska planering tilldelar ni den till er avdelning. Därefter kopplar ni till den pedagogiska planeringen varje gång ni dokumenterar utifrån planeringen, dvs när ni se effekter av era planerade insatser. (blogg/lärlogg)

 

Era reflektioner kan med fördel göras i en personalgrupp. I personalgruppen skapas ett blogginlägg som syftar till att fungera som reflektion och analys av ert arbete, detta inlägg kopplas till den pedagogiska planeringen som finns tilldelade hos barnen.
Nedan finner ni några instruktionsfilmer kring hur ni kan använda pedagogisk planering på er förskola.

 

Hur skapar och tilldelar du en pedagogisk planering?

Hur kopplar du ett blogginlägg till en pedagogisk planering?

Hur skapar du en personalgrupp? (Till administratören)

Reflektion i personalgruppen


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback