Skolbanken Logo
Skolbanken

Mall utbildningsplan- Hägersten Liljeholmens förskolor, Axelsbergs förskolor

Testförskola Axelbergs resultatenhet, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Mallen är framtagen som stöd för ert pedagogiska arbete. Den beskriver hur en utbildningsplan kan utformas och bli en del av det systematiska kvalitetsarbetet, med didaktiska frågor, uppföljning och analys.

Inledning

Utbildningsplanen beskriver varför vi tänker planera utbildningen utifrån ett visst läroplansområde eller mål i VP. Den innehåller även frågor för uppföljning och analys, samt en tidsplan för arbetet.  

Nu testar vi att göra en utbildningsplan för språk-läs och skrivutveckling. Syftet är att fördjupa oss inom detta område inom hela resultatenheten.

 Bland annat inom dessa delar

- Flerspråkighet

- Läsning

- Kommunikation

 

Stödfrågor 

Språk-läs och skrivutveckling

 

 

Varför ska vi arbeta med det? - syfte

För att skapa en likvärdighet i området utifrån språkutveckling och garantera att barnen får en utbildning som motsvarar läroplanens intentioner. 

 

- Vad vill vi att barnen ska lära sig?

 

 

Vad i Förskolans läroplan stödjer vi oss på? - utifrån läroplanens första del.

Skriv här

 

 

Tidsplan?

Hur länge planerar vi att arbeta med detta? 

När sker deluppföljningarna? Wki januari på utvecklingsdagen

När görs slutanalysen? 

Vilka uppföljningsverktyg använder vi, på vilket sätt följer vi upp och vad?

Skriv här eller klistra in ert pedagogiska årshjul. 

Uppföljning och analysfrågor 

Utifrån er tidsplan kommer ni göra uppföljningar och slutanalyser kopplade till utbildningsplanen. Nedan följer stödfrågor du kan använda.

 

Deluppföljning - Reflektion (görs vanligen en gång per termin, förslagsvis i samband med WKI)

Följer vi planeringen? Vad ser vi?

  • Behöver vi ändra/lägga till något i planeringen?

 

Slutanalys (görs vanligen en gång per år, ofta i samband med kvalitetsredovisningen)

Hur har vi arbetat med utbildningsplanen?

Hur blev det? Resultat

Hur har barnen varit delaktiga?

Vad har barnen lärt sig? - övergripande

Vad kan vi dra för slutsatser?

Hur tar vi tillvara resultatet och hur bidrar det till fortsatt utveckling?

 

Klistra in frågorna i rutan Reflektion och Analys - bara för personalen och besvara de tillsammans i arbetslaget. Underlaget för era analyser är alla lärloggar ni skapar under den bestämda tidsperioden. 

 


Läroplanskopplingar

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter