Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

9

Teknik åk 9 Stenungskolan

Hallernaskolan 7-9, Stenungsund · Senast uppdaterad: 19 september 2019

Årsplanering teknik åk 9 Stenungskolan

Ht - 19

  1. AI- Artificial Intelligence  -  Hur påverkar det oss, nu och i framtiden? Tre veckor - diskussioner och reflektioner
  2. Industridesign - Bild/teknik ämnesövergripande - produktförbättring, skisser och digitala ritningar CAD
  3. Konstruera och programmera en ritrobot, klicka på länken: Konstruera en ritrobot

/Axel Karlsson-Kraft


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.

Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.

Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.

Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.

Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.

Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter