Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4

Me and my family.

Bohusskolan, Ale · Senast uppdaterad: 26 september 2019

De närmaste veckorna kommer du att arbeta med att berätta och skriva om dig själv och din familj. Vi kommer också lära oss talen 1 - 12, familjeord, färger och frågeord. Vi kommer att använda oss av några kapitel i textboken New Champion 4, filmer och lekar när vi övar.

Syfte

I arbetsområdet får eleverna utveckla förmågan att:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

 

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelskan används.

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Sånger, sagor och dikter.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavningen samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande skrift och tal.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Metod/Arbetssätt

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här, ska vi på lektionerna använda engelska på många olika sätt. Du kommer att få läsa, skriva, lyssna till, men framför allt tala engelska.

 

Under arbetet utvecklar du dina förmågor genom att..

…förstå och tolka innehållet i talad engelska genom att:

 • lyssna och försöka förstå vad som sägs i klassrummet (samtal, instruktioner, genomgångar, warm up, etc.)
 • lyssna till olika slags texter (dialoger, bloggar, inbjudningar, berättelser) och muntligt svar på frågor och reflektera kring innehållet
 • lyssna till olika slags hörövningar (presentationer, samtal, dialoger) och svara på frågor och reflektera kring innehållet
 • lyssna till sångerna

…förstå och tolka innehållet i olika slags texter på engelska genom att:

 • läsa olika slags texter (dialoger, bloggar, inbjudningar, berättelser) och visa på läsförståelse genom att på olika sätt arbeta med olika läsförståelseuppgifter
 • läsa instruktioner till de övningar vi arbetar med
 • läsa sångtexterna

…formulera sig i tal genom att:

 • samtala om de olika texterna
 • träna intonation, betoning och uttal
 • delta i interaktionsövningar, presentera dig själv och andra, spela upp dialoger och framföra egna åsikter
 • sjunga

…formulera sig i skrift genom att:

 • med ord, fraser och meningar lösa olika uppgifter
 • skriva dialoger, en presentation av dig själv och andra, en blogg, en festinbjudan och ett e-mejl

 

…använda sig av språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, genom att i det vardagliga arbetet få hjälp av läraren att upptäcka och träna dessa

Vid lyssning:

 • titta på texten (rubriken, bilder, layout)
 • försöka uppfatta eller söka efter viktig information
 • ta hjälp av det man förstår och ignorera det som man inte förstår
 • ta hjälp av sammanhanget
 • dra slutsatser
 • sammanfatta med hjälp av frågorna: Vilka?, Var?, Vad?, När?, Varför?
 • Använda hjälpmedel (ordlistor, översättningstjänst).

Vid läsning:

 • Titta på texten. (rubriken, bilder, layout)
 • Försöka uppfatta eller söka efter viktig information
 • Ta hjälp av det man förstår och ignorera det man inte förstår
 • Ta hjälp av sammanhanget
 • Dra slutsatser
 • sammanfatta med hjälp av frågorna: Vilka?, Var?, Vad?, När?, Varför?
 • Använda hjälpmedel (ordlistor, översättningstjänst).

Vid tal:

 • Härma (säga efter)
 • Svara på frågor genom att använda frågans ord
 • Använda en modell men skapa omväxling genom att ändra några ord
 • Visa (använda kroppsspråk, rita…)
 • Beskriva ord
 • Förklara ord
 • Använda en synonym
 • Tala om något annat

Vid skrivning:

 • Härma (skriva av)
 • Svara på frågor genom att använda frågans ord
 • Använda en modell men skapa omväxling genom att ändra några ord
 • Visa (rita)
 • Beskriva ord
 • Förklara ord
 • Använda en synonym
 • skriva om något annat
 • Använda hjälpmedel (ordlistor, översättningstjänst).

 

…anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang genom att:

 • Tala/interagera i olika situationer (dialog, presentation)
 • Skriva olika typer av texter (presentation, blogg, inbjudan, e-mejl)
 • Reflektera över skillnader mellan skrift- och talspråk (sammandragningar)
 • Reflektera över artighetstilltal.

…reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används genom att:

 • Uppmärksamma olika engelska dialekter
 • Uppmärksamma valutor i engelsktalande länder

Bedömning

Du kommer att visa dina kunskaper genom att:

 • delta aktivt i diskussioner under genomgångar samt i grupparbeten
 • genomföra och dokumentera de olika uppgifterna
 • dokumentera din förmåga att kommunicera i tal genom att vi filmar/spela in något av tillfällena då du samtalar med dina klasskamrater

 

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

-  du läsa enkla texter på engelska och visar att du förstår innehållet genom att besvara olika frågor på egen hand

- visar att du förstår enkel talad engelska genom att bl.a. lyssna till en inspelad dialog och sedan svara på några frågor

- uttalar engelska

- skriver en enkel text, ett mejl där du berättar om dig själv och din familj, där du tillämpar enkel stavning och enkla grammatiska regler

- du deltar i samtal med en eller flera kamrater där du använder dig av för oss bekanta ord och fraser. Du kommer bl.a. få träna på samt spela upp några olika dialoger tillsammans med en klasskompis.

-  använder dig av strategier för att kommunicera bättre både muntligt och skriftligt

- använder dig av strategier för att bättre förstå det du hör och läser

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Me and my family.
Uppgifter
Sammanställning inför repetition
Sammanställning inför repetition
Övning
My family
Lyssna på texterna