Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Geografi, Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Europa

Sandarne skola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 20 september 2019

I arbetsområdet Europa kommer du att få göra en resa runt i Europas olika regioner. Du kommer att lära dig fakta om olika länder och regioner, bland annat om naturen, naturtillgångar och befolkning. Du kommer att träna på att jämföra och beskriva olika länder och regioner och träna på namngeografi. Du kommer också att få läsa en skönlitterär bok, Fröken Europa, och på så sätt fördjupa din kunskap om Europa.

Mål

När du har arbetat färdigt med det här arbetsområdet ska du kunna:
- namn och läge på  Europas länder och huvudstäder
- namn och läge på större berg, sjöar, floder, hav och öar
- beskriva hur naturen och klimatet ser ut i Europas olika regioner (östra, västra, norra, södra och centrala delar)
- beskriva hur och var befolkningen lever och arbetar i Europas olika regioner
- räkna upp några naturtillgångar som finns i Europa och ge exempel på hur de används
- hitta likheter och skillnader mellan Europas olika regioner
- något om hur länder i Europa samarbetar i EU

Arbetssätt

För att nå dessa mål kommer vi att:
- läsa delar ur boken Puls Geografi Europa tillsammans
- läsa texter på webbsidor
- se filmerna: "Europa-vår del av världen" , "Geografens testamente" , "Världsdelar-Europa"
- filmklipp från studi.se med tillhörande quizz:
- diskutera i helklass samt i mindre grupper
- göra ett grupparbete om Europas regioner i formen hem- och expertgrupper
- träna namngeografi på papper och webbsidor som t ex Seterra, Webbmagistern och Skolplus

- skriva ett brev från ett land

- ett skriftligt prov
 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- redovisa dina kunskaper både muntligt och skriftligt
- aktivt delta i grupparbetet
- aktivt delta i diskussioner och bidra med tankar och åsikter
- kunna placera ut länder, städer, berg, öar, sjöar, floder och hav
- sammanfatta dina kunskaper i brevet

 


Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen
Geografi - Europa
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter