Skolbanken Logo
Skolbanken

Avdelningsmål Humlan 2019/2020

Helenedal, ULNA Förskolor · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Dokument som vi på ULNA förskolor använder oss utav när vi skriver mål på våra förskolor. Här dokumenterar vi syfte, mål, målkriterier & metod för genomförande samt stöd för uppföljning, reflektion & analys. Hela arbetslaget ansvarar för att kvalitetssäkra utbildningen genom att systematiskt dokumentera, följa upp och analysera. Lpfö, ULNA´s verksamhetsplan och årlig plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan skall ligga som grund till målen tillsammans med föregående års analys. I mallen finns alla målområden i läroplanen. Ni väljer de områden/mål i mallen som Ni på förskolan har valt som prioriterade mål. Övriga områden raderas innan publicering. Tidsplan: Avdelningsmålen sätts senast 15/9.

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte: (Beskriver varför vi väljer detta mål utifrån tidigare analys)

  • Barnen uttrycker sitt intresse och nyfikenhet för djur och natur, det vill vi uppmuntra genom att arbeta tillsammans med barnen. Även våra demokratiska värdegrundtankar anser vi att vi behöver arbeta aktivt med just nu när vi fått många nya små barn.

Mål

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

     •  utvecklar förståelse för naturvetenskap, kunskap om          växter och djur.

    •   utvecklar förmåga att fungera enskilt och i grupp,            samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter         och skyldigheter samt att reflektera och ge uttryck för       egna uppfattningar.

      

      Målkriterier

   Det vi vill se: utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att:

  • värna om och lära sig mer om naturen samt värdet av att vara rädd om djur och vår miljö
  • förstå hur egna handlingar kan påverka miljön

 

        stärka sin förmåga att fungera enskilt och ihop med           andra, klara konflikter bättre och förstår rättigheter och     skyldigheter samt tar ansvar för gemensamma regler         som finns på förskolan

        aktivt lyssna, reflektera och våga ge uttryck för egna         uppfattningar 

       

       Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelningar, val av aktiviteter, förändrade miljöer, inköpsval av material och arbetssätt för att skapa förutsättningar för barns delaktighet, inflytande, nyfikenhet och upptäckarlust. 

     genomförande:


    •  ge barnen insikt i hur vi ska behandla, respektera            varandra och värna om natur och djur

  •   prata om skyldigheter, rättigheter och allemansrätten

  • undersöka olika naturfenomen, odla/sköta om växter och lära oss mer om olika djur

      •   vi vuxna skapar goda genomtänkta lekmiljöer för            barnen, där vuxna finns för att utveckla och stötta            leken samt hjälpa varandra att göra rätt och bra

 

      •   lära sig genom lek och aktivitet om våra demokratiska       skyldigheter och rättigheter

          •   diskutera och aktivt lyssna på barnens lösningar och         idéer

 

 

 

Reflektion och Analys

Under "Planeringen" ligger rutan "Reflektion och Analys - Bara för personal"

Kopiera nedanstående frågor och klipp in i rutan.

 

Dessa frågor hjälper er att reflektera kring era prioriterade mål och aktiviteter varje vecka.

- Utmaning till barnen?

- Förutsättningar/Förberedelser?

- Hur gjorde barnen?

- Vad gjorde barnen? Barnens kommentarer, tankar och funderingar

- Hur ger vi tillbaka till barnen?

- Hur går vi vidare? Nya aktiviteter, material

- Nytt handlande/arbetssätt av pedagogerna?

- Koppling till forskning och beprövad erfarenhet

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback