Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Krea-Tiva

Myran, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 20 september 2019

Krea-Tiva är en av våra Lärvänner som väcker kreativitet och fantasi i leken och lärande. Krea-Tiva hjälper att barns kreativa uttryck presenteras genom varierande exempel och ilustrerar barns förmåga att vara fantasifulla och kreativa.

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

          Vad ska läras ut? 

 • ”Förmåga att skapa samt förmåga att utrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans”.
 • ”Fantasi och föreställningsförmåga”Varför? (Syfte med undervisningen)
 •  Barnen ska ha möjlighet att utveckla sin fantasi förmåga genom att använda sig av olika estetiska former så som modellera, färg och form, rollekar.
 • Genom Krea-Tiva får barnen verktyg till att undersöka och utforska sitt skapande.

          Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

 • Arbetet med Krea-Tiva sker på olika sätt beroende på barnens ålder men viktigt att material finns tillgängligt, är överaskådligt, tillåtande och ger barnen utmaningar. 
 • Genom lekfulla aktiviteter både inne och ute, i leken, genom drama, i samlingen, i mötet med skapande material (vatten, färg, lera, klippa, klistra, bygga i olika material).
 • Lek med dans, sång och rörelseövningar
 • Skapande med naturmaterial 
 • Skapa/spela instrument
 • Skapa med kreativt material så som: paljetter, pärlor, glitter, piprensare...

          Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Vi kommer att använda oss av projektor och bilder för att samtala om aktiviteter genom att samtidigt ställa frågor om: Var det något som ni gillade/inte gillade? Var det något som var intressant? Vill ni göra aktivitet igen? Varför vill/inte vill ni göra igen?  

 

        För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 • För alla barn på blå avdelning i uppdelade grupper.Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Alla pedagoger på blå avdelning.

   

  Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara) 
 • För att stimulera kreativitet i det livslånga lärandet där samspel, motorik och kognitiv förmåga bildar grunden för utveckling. Det kan vi visa genom lärloggar, barnens färdiga alster, dokumentation på vägar och avdelningen. 

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 


Läroplanskopplingar

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter