Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa, Biologi

·

Årskurs:

4 - 5

Tema Skogen

Norrtullskolan åk F-6, Söderhamn · Senast uppdaterad: 20 september 2019

I vårt land finns det mycket skog. Vi använder den till olika saker, dels som en avkopplande plats där vi t ex plockar bär eller svamp, jagar eller motionerar, och dels som en råvara inom träindustrin som tillverkar t ex virke och pappersmassa . I skogen lever också många olika växter och djur. För att du ska lära dig på bästa sätt kommer du att delta i planeringen av hur du vill att undervisningen ska bedrivas samt hur du vill bedömas under och efter arbetets slut.

Mål

När du har arbetat med färdigt med detta område ska du:

- veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog- kunna berätta om hur löv och döda djur bryts ner
- känna till namnen på några träd, bär och svampar
- kunna ge exempel på näringskedjor i skogen
- känna till några rovdjur och bytesdjur
- veta vad människan använder skogen till
- kunna förklara vad som menas med allemansrätten

 

I undervisningen vill eleverna:
- jobba i grupper/enskilt
- ta reda på fakta och redovisa
- vara ute i naturen och studera växter

För att visa upp sina kunskaper vill eleverna:
- göra arbeten via datorn
- svara på frågor skriftligt/muntligt

Undervisning

För att nå dessa mål kommer du att:
- se på en del filmer
- göra uppgifter i olika arbetshäften
- lyssna på din lärare som läser högt i klassen
- skriva texter i din arbetsbok
- diskutera olika begrepp och dess betydelse
- rita bilder

Bedömning

För att visa hur väl du uppnår målen kommer du att:
- få visa i diskussioner i både stor och liten grupp hur du kan resonera och visa förståelse 
- göra ett skriftligt test (med möjlighet till muntligt)
- genomföra och dokumentera en fältstudie

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- genomföra systematiska undersökningar
- dokumentera dina undersökningar
- använda ämnesspecifika begrepp i resonemang både skriftligt och muntligt
- beskriva och förklara biologiska samband, t ex näringskedjor och utmärkande drag för olika livsmiljöer


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback