Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 5

Nyponets Tio kompis böcker

Diamanten, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 24 maj 2024

Kompistemat innehåller tio böcker om olika teman som handlar om hur man är en bra kompis. Ex. Säg förlåt, dela med dig, vänta på din tur. Det finns även aktivitetskort med förslag om aktiviteter.

 

 

 

Var är vi?

Bakgrund/Nuläge

Varför har vi valt att jobba med det här?

Ämnet finns med som ett av våra prioriterade mål, vi har också med det i likabehandlingsplanen.

Uppdrag? Behov? Barnens intresse?

Vi har genom observationer sett att det finns ett behov av att arbeta med dessa saker då vi har nya barn i gruppen och vi vill få "vi känsla"

Vad kan/vet barnen om detta?

Ofta vet barnen hur man ska vara men de behöver ändå få arbeta dagligen med det för att bli påminda.

Hur ser lärandemiljön ut?

Vi har köpt in ett material som vi ska jobba med. Det behöver också finnas med  under hela dagen i alla vardagssituationer och när vi gör speciella aktiviteter.

Vart ska vi?

Vilka Prioriterade mål från Läroplanen utgår vi från?

 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

 

Syfte

Vad ska utvecklas?

Relationerna mellan barnen och att bli självständiga, hjälpsamma individer.

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig/utveckla?

Att hjälpa varandra, lyssna på varandra och komma överens, säga förlåt, samarbeta, dela med sig, kunna vara självständig och fungera tillsammans i en grupp.

Hur gör vi?

 

 Vi kommer att arbeta med en bok i taget och göra uppgifterna som finns till.

För att barngruppen ska stimuleras och utmanas i sitt språk och i sin kommunikationsutveckling, vi använder oss av verbal kommunikation, kroppsspråk, miner, gester, sång, digitala verktyg, rörelse samt teckenstöd. 

DOKUMENTATION

- Reflektera

- Daglig dialog med barnen

-dokumentera i Unikum, eget inlägg som kommer heta "10 kompisar" där vi dokumenterar allt.

För att synliggöra lärandeprocesser använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Därigenom låter vi föräldrarna bli delaktiga i förskolans verksamhet.

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

görs i Unikum, reflektion varje vecka under tiden vi arbetar med detta och utvärdering efter arbetes slut

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback