Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Matematik klass 3 med Pixel

Fjällbacka Skola, Tanum · Senast uppdaterad: 21 september 2019

I matematik med hjälp av Pixel kommer du arbeta med de fyra räknesätten, algebra, negativa tal, omkrets, area och skala, tid, vikt, volym och längd, bråk och decimaltal samt koordinatsystem och statistik och sannolikhet.

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål

I matematiken med Pixel 3A får du arbeta med:

 

Taluppfattning och tals användning

 • uttrycka tal på olika sätt, storleksordna och placera dem på en tallinje
 • arbeta med positionssystemet, dela upp tal i ental, tiotal, hundratal och tusental samt avgöra siffrans värde i fyrsiffriga tal
 • arbeta med negativa tal utifrån en tallinje och räkna enkla uppgifter med negativa tal
 • avrunda tal till närmaste tiotal, hundratal eller tusental och använda det till att göra överslag
 • lösa uppgifter med addition och subtraktion med flersiffriga tal på tallinjen, med huvudräkning och skriftliga räknemetoder, till exempel algoritmer
 • arbeta med samband mellan de fyra olika räknesätten
 • multiplikation som lika grupper och i rutnät och division som både delnings- och innehållsdivision
 • använda distributiva lagen och dela upp multiplikationer, t.ex. 8 · 4 som 5 · 4 + 3 · 4 eller som 4 · 4 + 4 · 4
 • förklara att multiplikation är kommutativt, att produkten blir densamma oavsett faktorernas ordning
 • använda talfakta i alla fyra räknesätten, t.ex. multiplikationstabellerna
 • lösa uppgifter med vardagsanknytning inom de fyra räknesätten.

 Algebra

 • jämföra tal och räkneuttryck med symbolerna <, > och = och använda sig av det för att göra klart uppgifter som 10 + __= 15 och 5 __ = 15
 • utforska, beskriva, fortsätta och konstruera talföljder och använda miniräknaren till att utforska talmönster.

 Geometri

 • lära sig känna igen och beskriva egenskaper hos cirklar och månghörningar, särskilt de olika slagen av trianglar och fyrhörningar
 • mäta räta, spetsiga och trubbiga vinklar
 • läsa av tid på både analog och digitala klockor
 • räkna ut tidsskillnaden mellan två klockslag i timmar och minuter
 • mäta tid och uppskatta tidsskillnader i timmar, minuter och sekunder.

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Under terminen kommer vi löpande arbeta på följande sätt.

 • Vi kommer att arbeta med vårt läromedel Pixel matematik 3A och 3B
 • Vi kommer att träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar och spel
 • Vi kommer att arbeta enskilt, i par, i grupper
 • Vi kommer att arbeta med räknesagor/problemlösning
 • Vi kommer att diskutera matematik på olika sätt
 • Vi kommer att arbeta med laborativt material
 • Vi kommer att arbeta med diagnosmaterial och bedömningsstöd i matematik för att följa upp dina kunskaper

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Dina kunskaper i matematik kommer att bedömas utifrån diagnoser och din delaktighet i diskussioner och under lektionstid. 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Slumpmässiga händelser i experiment och spel.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i matematik, åk 1-3 läsåret 2018-2019
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback