Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Värdegrundsplanering HT19, äldsta gruppen

LillTunas Förskola, LiCa förskolor · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Vi vill jobba ihop gruppen och behöver prata och uppleva hur man är en bra kompis. Barnen utforskar och provar vad man får göra när man leker med andra barn. Vi vill jobba med samspelet mellan barnen och i gruppen.

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vad är intressant för barnen?  

Vilka lärprocesser är barnen inne- vad är det barnen försöker förstå?

Gruppen består av 8 barn. Vi har ett barn som är 4år, resten av barnen är 3 år. Vi vill jobba ihop gruppen och behöver prata och uppleva hur man är en bra kompis. Barnen utforskar och provar vad man får göra när man leker med andra barn. Kan jag ta den leksaken fast någon annan har den? Eller vad händer då?  Vi vill jobba med samspelet mellan barnen och i gruppen.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte – Vi vill få barnen att bli ”bra” kompisar och få en förståelse för värdegrunden. Värdegrunden ska genomsyra hela vår verksamhet och barnen ska bli trygga med oss som pedagoger, varandra och i miljön.  

 

Målkriterier

·        Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

·        Tar kontakt med de andra barnen och intresserar sig för vad de gör och hur de känner.

·        Tar hänsyn till de andra barnen och använder sig av språket (inte bara det talade språket utan även tex kroppsspråk) för att meddela vad de vill eller känner.

·        Använder sig av språket för att kommunicerar vid konflikter.

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Vi arbetar med de dagliga rutinerna och de gemensamma reglerna för att skapa trygghet. Vi kommer att använda oss av boksamtal, regellekar och samlingar.

Vi anser att det viktigaste för barnens trygghet är att vi är samspelta.

I vårt arbete kommer vi att använda oss material från kompisböckerna, barnkonventionen och Snick och Snack.

Förutsättningar – Vi kommer under hösten att arbeta med värdegrunden, den ska genomsyra hela vår verksamhet.

Dokumentation - Hur ska vi dokumentera? Vi dokumenterar genom att använda oss av observationer, iPad och text.

Vad ska vi dokumentera? Vi dokumenterar hur barnen är mot varandra och deras reflektioner.

Förberedelser - Vilket material behövs?

Kompisböckerna

Material från Snick och Snack

Material från Unicef om barnkonventionen.

Naturspanarna https://www.youtube.com/channel/UCTbmVLdSXPbM6AIeCouoNDA


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback