Skolbanken Logo
Skolbanken

Nystart av Mossen HT-2019

Fredsborg förskola, Kunskap i Österåker AB · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Höstterminen 2019 startar Fredsborgsförskola upp i nya lokaler. Det börjar då ca 50 nya barn, men även en mängd nya pedagoger. På Mossen (barn födda 2014/15/16) kommer vi ha 4 nya barn från andra förskolor, 6 barn från andra avdelningar på huset och 10 barn som är kvar. Vi startar därför upp detta verksamhetsår på Mossen med att fokusera på trygghet, rutiner och relationer.

MÅL

Att varje barn på Mossen ska känna sig trygg i förskolans miljö, med förskolans rutiner och med oss pedagoger

Att varje barn ska tycka att det är roligt och intressant att vistas på förskolan.

Vi ska skapa en inbjudande miljö som främjar lust, lärande och trygghet.

Att man som förälder ska känna sig trygg med att lämna sitt barn till oss

AKTIVITETER FÖR ATT NÅ MÅLEN:

Tydlig, förhållandevis kort inskolning

Proffesionellt och respektfullt bemötande av såväl barn, vårdnadshavare och kollegor 

Skapa stabila återkommande rutiner

Prioritera tid till lek och lustfyllt umgänge mellan barnen, och barn och pedagoger

Skapa gruppstärkande umgängesstunder etc

Kommunikation för goda relationer

Fortlöpande utvärderingar av våra insatser

 


Läroplanskopplingar

att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.

visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,

får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,

ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,

samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,

att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,

visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,

föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback