Skolbanken Logo
Skolbanken

Montessori arbetet

Ramlösa Montessoriförskola, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Tre viktiga uttryck som Maria Montessori (montessoripedagogikens grundare) använde sig av var - Hjälp mig att hjälpa mig själv - Följ barnet och - All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling. Dessa tre uttryck är ledord för vårt arbete. I praktiken bygger pedagogiken på fyra moment: - Respekt för barnet, för individen - En förberedd miljö - Frihet och ansvar - Helheten före detaljerna - Vi ser barnet i centrum i en väl förberedd miljö där pedagogen följer barnet. Vi strävar efter att barnen ska bli självständiga. Vi ser barnet och hela dess dag som en helhet. Barnet ska få välja själv utifrån dess egna behov och förutsättningar. Vi erbjuder därför en bredd i vår miljö och barnet får välja fritt under hela dagen, förutom montessorimaterial finns det bl.a. plats för vanliga leksaker och andra kreativa aktiviteter som stimulerar barnets fantasi och förmågor.

Hur gör vi

Vi som pedagoger är goda förebilder genom att visa både barn och vuxna respekt. Vi arbetar med olika värdegrundsmaterial för att lära barnen allas lika värde.

Vi har en miljö som är anpassad för barnen med låga möbler och hyllor så att barnen själva kan hämta saker. Det är både olika lekmiljöer och montessori "jobbar" rum samt skapande miljöer.

Barnen kan själva välja vad de vill sysselsätta sig med under dagen. Men man får inte störa eller förstöra för sina kamrater.

När vi jobbar med montessorimaterialet går vi alltid från det konkreta till det abstrakta för att ge barnen bra förutsättningar att förstå sammanhanget.

Vi möter varje barn utefter deras intresse och behov och erbjuder material utifrån det. Då har barnet bra förutsättningar för att lyckas med sin uppgift och stärker sitt självförtroende.

 

Läroplansmål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

Läroplansmål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback