Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Åk 9 Sannolikhet och statistik

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Vad är möjligt och inte möjligt? Kommer tåget fram i tid? Blir det regn i morgon? Vi bedömer ständigt risker och chanser för att olika händelser ska inträffa. I detta kapitlet får du lära dig om hur sannolikhetsläran kan användas matematiskt beskriva och f bedöma risker och chanser.

Konkretiserade mål

Under arbetet kommer vi att arbeta med följande: 

Begrepp

 • händelse
 • risk, chans, 
 • sannolikhet
 • utfall

 • gynnsamma utfall
 • träddiagram
 • komplementhändelse
 • beroende och oberoende händelse
 • kombinatorik
 • spridning
 • variationsbredd
 • kvartil
 • lådagram
 • histogram
 • relativ frekvens
 • cirkeldiagram

 Metoder

 • för att beräkna sannolikheter

 • använda begrepp för att tolka/rita diagram, beräkna lägesmått

samt förmågorna att lösa problem, resonera och kommunicera

Undervisningen

Undervisningen kommer att bestå av:

Arbete enskilt, i par, i grupp eller i helklass där vi arbetar med problem. visualiseringar, modellering, genomgångar, eget arbete, aktivitetsövningar, gruppuppgifter samt med diskussioner och reflektioner.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • välja ändamålsenlig metod dvs den metod som är bäst för att lösa uppgiften
 • använda begrepp vid problemlösning och i diskussioner
 • muntligt och skriftligt visa dina kunskaper under arbetets gång och vid ett avslutande prov
 • lösa problem dvs hur du löser matematiska problem i flera steg

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.

Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.

Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Matematikmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback