Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Ma Åk8 Talupfattning HT20

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 14 september 2020

I det här kapitlet får du lära dig mer om negativa tal och hur man an- vänder potenser och prefix för att skriva små och stora tal.

Konkretiserade mål

Under arbetet kommer vi att arbeta med följande: 

Begrepp

 • negativa tal
 • positiva tal
 • motsatta tal
 • naturliga tal
 • hela tal
 • rationella tal
 • irrationella tal
 • reella tal
 • potens
 • bas
 • exponent
 • kvadratrot
 • tiopotens
 • grundpotens
 • prefix
 • närmevärde
 • gällande siffror

 Metoder

 • Addera, subtrahera, multiplicera och dividera negativa tal
 • Beräkna potenser
 • Multiplicera och dividera tal i potensform
 • Beräkna kvadratrötter
 • Använda prefix

samt förmågorna att lösa problem, resonera och kommunicera

Undervisningen

Undervisningen kommer att bestå av:

Arbete enskilt, i par, i grupp eller i helklass där vi arbetar med genomgångar, eget arbete, aktivitetsövningar, gruppuppgifter samt med diskussioner och reflektioner.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • välja ändamålsenlig metod dvs den metod som är bäst för att lösa uppgiften
 • använda begrepp vid problemlösning och i diskussioner
 • muntligt och skriftligt visa dina kunskaper under arbetets gång och vid ett avslutande prov
 • lösa problem dvs hur du löser matematiska problem i flera steg

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Matte åk 7-9 Taluppfatnning åk 8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback