Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

KREA-TIVA

Myran, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 9 december 2022

Krea-tiva är en av de lärvännerna som är inriktad mot skapande och har lila färg .kreativa hjälper barnen och ger de möjligheten att utvecklas och lära sig om skapande .

PDibbers planeringsmall för undervisning

 

 

 

Enligt läroplanens mål  ska förskolan  ge barnen förutsättning att utveckla deras 

-Förmåga att skapa samt förmåga att förmedla  upplevelse, tanker och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild ,rörelse ,dans .

- Förmåga  att  bygga  ,skapa och konstruera  med hjälp av olika tekniker och redskap.

syfte

Syftet med skapande är att  vi  vill stimulera kreativiteten i det barnets lärande där motorik, samspel och kognitiv förmåga är grunden för  barns identitetsutveckling som handlar om att framställa ,tillverka saker och man får fram  ett resultat. 

 

Målet med undervisning är:

-Utveckla barnens nyfikenhet och lust att lära.

-Starka barnens kommunikations förmåga och visa respekt i samspel med varandra,

-Lära barnen att utforska  och prova med olika material .

 

 

 Metod / Genomförande

 • Skapande är ett redskap och betydelsefullt  för undervisning och utveckling av barnens  förståelse ,färdighet och kunskap som språk ,matematik ,naturkunskap samt motorik.
 • Under hela  läsåret 2019 har vi jobbat med lär vännen  krea-tiva  och vi kommer att förtsätta jobba med  .Arbetet med  skapande sker på olika sätt ,vi pedagoger använder olika sätt och aktiviteter beroende på barnens ålder och material . Alla barn  kommer att bli delaktiga i aktiviteter .Det är viktig att  vi ser processen i barnets skapande ,anteckna i tid och barnen känner själv  lust  och glädje i skapande. Vi utgår från barnen egna tankar ,idéer och nyfikenhet ,barn får möjlighet att upptäcka och prova på många olika metoder och material  så som färger ,lera ,play-doh och naturiska material som passar till varje aktivitet  .
 • Vi kommer att stimulera barnens kreativa förmåga genom att utforska med färger, vi kommer att blanda två  eller tre färger tillsammans och sedan ska vi upptäcka nya  färger.Vi kommer att främja språk hos enskilda barn genom att skapa konst av bokstav .barnen kommer att skapa första bokstav av deras namn med hjälp av silkespapper. Vi kommer ha reflektion med barn om hur  deras bokstav ser ut  och hur den låter.
 • Med hjälp av material som har kopplats till Ute - Ugo har barnen skapat äppelträd. Under höst kommer vi också att skapa höst tavla med hjälp av natur material .
 • Med hjälp av naturiska material och Räkne-Reza kommer vi att skapa siffror .

Vi kopplar Peter och hans fyra getter och de tre små griser  till kreativa, Barnen tränar på färger genom att använda oss av olika målningstekniker som är spännande och det är barnens favorit lek. Barnen har skapat getter med hjälp av olika färger så som gul, röd, blå och vit , svarta katt, trolle, varrg och tre olika hus med hjälp av olika material.

 

 

Dokumentation

Alla pedagoger som jobbar på gul avdelning är ansvariga för undervisning . Vi dokumenterar barnens lärande för att synliggöra barnets lärande processer. vi kommer att använda olika digitala verktyg, som till exempel lärologgen för varje barn, bild/video, blogg som vi kommer att publicera på unikum.

 

 Utvärdering - Uppföljining  

I slutet av vårterminen kommer vi att diskutera och reflektera över lärande processer tillsammans med barnen ,för att göra de delaktiga i sitt arbete .Vi kommer även att utvärdera den lärande processen i arbetslaget ,för att föra arbetet framåt.  

 

_____________________________________________________________________ 

2. Refliktion 

 

Vi följer alltid barnens intresse och nyfikenhet som är  i fokus . Barnen visade stort intresse under promenaden och diskuterade vi tillsammans om hur naturen förändras under hösten. så vi skapade en höst tavla med hjälp av höst blad med olika höst färger. Aktiviteten utvecklar barnens förmåga. barnens lust att lära sig om natur vetenskap och deras kreativite.  Alla barnen var delaktiga ,aktiva  och  nyfikna. 

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

  Och deras kreativitet 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback