Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

6

Jordens resurser

Grindskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Vi ska arbeta med hur jorden förändras genom människors påverkan och genom naturens eget förlopp. Du kommer att få lära dig om erosion, vittring, vulkaner och jordbävningar. I arbetet kommer du också få kunskaper om jordens resurser och var stora folkmängder finns fördelade över jorden. Du kommer också få kunskaper om hur aktiva val i vardagen bidrar till hållbar utveckling.

Inledning:

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och dennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Mål:

Du ska utveckla kunskaper om:
- hur jorden förändras genom människors påverkan

- naturens eget förlopp erosion, vittring, vulkaner och jordbävningar.
- var stora folkmängder finns fördelade över jorden.

- hur aktiva val i vardagen bidrar till hållbar utveckling.

- kunna använda kartor för att undersöka omvärlden.

Arbetssätt

 Eleverna kommer att:

  • arbeta i geografiboken ”Jordens resurser” och diskutera innehållet’
  • jobba med olika typer av kartor
  • träna på att ta ut fakta samt sammanfatta efter tex en film
  • träna resonemang och resonemangskedjor
  • träna på att använda aktuella begrepp muntligt och skriftligt

Bedömning

  • Kontinuerliga skriftliga kunskapskontroller
  • Muntligt deltagande under lektionstid

Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Vår planet jorden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback