Skolbanken Logo
Skolbanken

Svenska

Björkås skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Under terminen kommer eleverna kontinuerligt att få träna på att tala, läsa och skriva. Eleverna kommer att använda sig utav digitala hjälpmedel i sin läs- och skrivutveckling, samt använda sig av bildstöd för att kunna uttrycka egna åsikter, tankar och känslor.

Tidsperiod

Denna pedagogiska planering gäller vt-20. 

Så här kommer vi att:

 • veckans bokstav. Bokstavspåsen.
 • vi tränar på hur bokstaven låter och använder FonoMix för att se hur munnen formas vid bokstavsljudet.
 • träna bokstavsljud, avkodning och ordbilder.
 • träna bokstavsformer, både gemener och versaler.
 • träna handstil.
 • läsa texter av olika slag. 
 • arbeta med rim, ramsor och sånger. 
 • träna ord- och läsförståelse. 
 • skriva egna ord och meningar för hand och på dator.
 • skriva egna texter med bild och ord. 
 • på samlingarna tränar eleverna på att uttrycka känslor och åsikter samt att lyssna på klasskamraternas tankar. 
 • lyssna på högläsning av olika texter.
 • med bildkartor, som eleverna har till stöd när de ska uttrycka känslor, händelser m.m.
 • träna oss på att framföra egna åsikter.
 • träna individuellt i böcker vid arbetspassen.
 • läsgrupper, individuellt hos Kristina och/eller i Bornholmsgruppen tillsammans med elever från Eken. 

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att:

 • kommunicera och anpassa sitt språk till olika sammanhang och för olika syften.
 • läsa.
 • skriva. 
 • att formulera och uttrycka egna åsikter och tankar. 
 • utveckla sina kunskaper om hur svenska språket är uppbyggt.
 • utveckla och fördjupa sin ord- och begreppsförståelse.
 • utveckla sin förmåga att hantera olika digitala kommunikationsverktyg.

 Kunskapskrav och bedömning

Kunskapskrav (se nedan)

Det som bedöms är din förmåga att: 

 • kunna alla bokstavsljud.
 • läsa ihop bokstäver till ord och förstå det du har läst. 
 • läsa enkla ord och meningar som är skrivna i SymWriter.
 • samtala om egna upplevelser så att andra förstår. 
 • lyssna på andra, ställa frågor och svara.
 • skriva ord och enkla meningar för hand och i SymWriter på dator.
 • använda mellanrum, stor bokstav och punkt.
 • återberätta en del av en saga med hjälp av bilder.
 • med hjälp skriva en egen saga.

 

 

 


Läroplanskopplingar

tala och samtala i olika sammanhang,

läsa, förstå och reflektera över olika texter,

skriva texter för olika syften och mottagare,

bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och

söka och värdera information från olika källor.

Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.

Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.

Kommunikations- och samtalsregler. Turtagning och talutrymme.

Lässtrategier för att avkoda och förstå elevnära texter.

Ordbilder i närmiljön samt utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.

Alfabetet och samband mellan ljud och bokstav.

Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.

Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter för barn.

Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel ramsor och sånger.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med.

Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback