Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Björne Avdelnigsmål 2019/2020

Äventyret, ULNA Förskolor · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Vi vill erbjuda barnen ett projektinriktat arbetssätt som bygger på upplevelser, utforskande, fantasi och nyfikenhet. Detta för att lärande ska bli meningsfullt, mångsidigt och sammanhängande. med hjälp av projekt vill vi utmana både barn och oss pedagoger till att lära genom alla våra sinnen samt genom de 100 språken. vi vill dessutom lägga fokus på värden såsom närhet och kamratskap, samspel, ansvar för hållbarhet, språk och lärande lek. Genom sommaruppdrag involveras familjerna i vårt projekt. Sommaruppdraget blir vår naturliga uppstart där vi inväntar vad barnens intresse har fokus.

Grundfakta och förutsättningar

Barngruppen består av 15 barn födda år 2017-2018, sju flickor och åtta pojkar. En pojke väntas komma under december månad och gruppen blir då komplett med 16 barn. Terminen startades upp med att skola in 10 nya barn samt en ny medarbetare. Arbetslaget arbetar numera tre pedagoger på 100% en pedagog på 80% .

NORMER OCH VÄRDEN

Syfte: 

Bygga upp en trygg atmosfär i såväl gruppen som i miljön runtomkring.Trygghet och sociala samspel mellan barn och barn samt barn och pedagoger är grund för lärande i förskola. Vi strävar efter att barnen ska lära sig visa hänsyn och respektera varandra för att därigenom utveckla sin empatiska förmåga och skapa en miljö där barnen är måna om varandra. Vi vill även att barnen ska värna om varandras integritet och egenvärde.

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andras situation samt viljan att hjälpa andra

Målkriterier 

Att visa hänsyn, hjälpa varandra och visa empati och kamratskap.

Målet når vi genom att

•Barnen delas in i två mindre fasta grupper 

• Skapa dagliga rutiner för trygghet i utbildningen

• Vi pedagoger sätter ord på barnens handlingar i situationer när de är hjälpsamma samt i lägen där någon blir utsatt/ledsen.

• Arbeta med känslor och förstärker med TAKK

• Turtagning

• Sagor

 

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte: 

Vi vill erbjuda barnen ett projektinriktat arbetssätt som bygger på upplevelser, utforskande, fantasi och nyfikenhet. Detta för att lärandet ska bli meningsfullt, mångsidigt och sammanhängande Med hjälp av vårt projekt vill vi utmana både barnen och oss pedagoger till att lära genom alla våra sinnen och genom de 100 språken. Dessutom vill vi lägga fokus på värden såsom kamratskap, samspel, ansvar för hållbarhet, språk och lärande i lek.

Mål

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

• Sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

 Sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som bild, rörelse, sång, musik, dans och drama

•Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

• Stimuleras och utmanas i sitt språk och kommunikationanvändning 

Målkriterier

Det vi vill se:

  • Utifrån sina egna förutsättningar att barnen vill och vågar delta i lek och pedagogisk undervisning
  • Ge barnen möjlighet att genom fantasi våga, vilja och kunna utveckla sin kreativitet
  • Ta ansvar för naturen, sig själva och sina medmänniskor.

Målet når vi genom att

Vi kommer att arbeta med gruppindelning för att öka tryggheten i gruppen och på så vis stärka barnens tillit till den egna förmågan. Förändra lekmiljöerna så att projektet blir levande i barnens vardag. Vi kommer också att erbjuda barnen rum till möten i syfte att undersöka, reflektera kring och lära känna varandra. Dessutom kommer vi erbjuda barnen aktiviteter som utmanar deras sinnen och deras användning av de 100 språken, såsom bild, musik, rörelse, drama, matematik och naturkunskap.

Vi vill kunna erbjuda barnen lässtunder i olika former dagligen samt att vi pedagoger hjälper barnen att sätta ord och förstärka med TAKK.

Vi kommer att arbete med ansvar för hållbarhet på olika sätt. För att nå målet med att ta ansvar för naturen kommer vi exempelvis involvera barnen mer i vardagliga sysslor som att källsortera, plocka skräp i naturen och utmana barnen att undvika matsvinn.

Vi vill vidga vår gemensamma förståelse för att vi är delar i delar i det komplexa system som är livet på jorden.

-          Mitt agerande påverkar ditt

-          Ditt agerande påverkar mitt

-          Vårt agerande påverkar allt.

 

BARNS INFLYTANDE

Syfte: 

Barnens intresse och delaktighet ska ligga till grund för utformningen av verksamheten på förskolan. Inför detta läsår har vi pedagoger bestämt att fortsätta arbetet MED NYFIKENHET PÅ VÄR(L)DEN, i fantasin möter vi kunskap och barnen har som sommaruppdrag fått tagit med sig något de hittat på marken utanför sin dörr. Till en början bygger barnens delaktighet på observationer kring vad vi ser att de intresserar sig för samt direkta frågor.

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

• uttrycka sina tankar och åsikter, och därmed utvecklar sin förmåga att påverka sin situation

 

Målkriterier

Det vi vill se:
• kommunicera/tala om vad de vill ha eller vad de vill göra

Målet når vi genom att

•Ge barnen valmöjligheter när möjligheten finns
•Ta tillvara på barnens intresse och väva in dessa i projektarbetet genom att observera reflektera och dokumentera
• Lyssna på barnen, ge dem tid och vara närvarande pedagog.

FÖRSKOLA OCH HEM

Syfte: 

Samverkan och goda relationer med barnens föräldrar är viktigt för att skapa en trygg miljö och goda förutsättningar för barns lärande. Vi vill uppmuntra föräldrarna att använda kommunikationsverktyget unikum för att kunna ge dem insyn och möjlighet att kunna påverka verksamheten.

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
• Föräldrarna ska ges möjlighet till delaktighet i verksamheten.

Målkriterier

• Förskolan ska vara tydliga i fråga om mål och innehåll för att skapa förutsättningar som möjliggör inflytande för föräldrarna. 

Målet når vi genom att

•Möta föräldrarna och ha daglig kontakt vig lämning/hämtning
•Löpande dokumentation på avdelningen
•Unikum
•Erbjuda inskolnings/uppföljnings/utvecklingssamtal.

 

Reflektion och Analys

 

Reflektionsprotokoll
•Unikum
 
 

Dessa frågor hjälper er att reflektera kring era prioriterade mål och aktiviteter varje vecka.

- Utmaning till barnen?

- Förutsättningar/Förberedelser?

- Hur gjorde barnen?

- Vad gjorde barnen? Barnens kommentarer, tankar och funderingar

- Hur ger vi tillbaka till barnen?

- Hur går vi vidare? Nya aktiviteter, material

- Nytt handlande/arbetssätt av pedagogerna?

- Koppling till forskning och beprövad erfarenhet

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter