Skolbanken Logo
Skolbanken

Nalle Puhs ’ mål 2019/20

Äventyret, ULNA Förskolor · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Med nyfikenhet för vär(l)den. I fantasin möter vi kunskapen. Vi arbetar utifrån boken Astons stenar .

NORMER OCH VÄRDEN

Syfte: (Beskriver varför vi väljer detta mål utifrån tidigare analys)

  • Vi vill ge barnen möjlighet att bygga goda relationer. Alla barn och vi vuxna visar respekt och tar gemensamt ansvar för för varandra och miljön.…………

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• sin förmåga att ta hänsyn och kunna leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.…………
• …………..

Målkriterier 

Det vi vill se:
• Vi vill se att barnen visar empati och kamratskap , att de visar hänsyn och hjälper varandra, att de har respekt för allas lika värde. Vi vill ge barnen möjlighet att kunna ta ansvar för varandra och miljön.……
• …….
• ……..

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelningar, val av aktiviteter, förändrade miljöer, inköpsval av material och arbetssätt för att skapa förutsättningar för barns delaktighet, inflytande, nyfikenhet och upptäckarlust.
• Vi arbetar i mindre grupper för att , i den lilla gruppen kan barnen lättare göra sig hörda, känna delaktighet och få inflytande.

Genom litteratur kan de få förståelse för olika känslor och reflektera över dem. Vi låter litteraturen vara tillgänglig i våra olika miljöer.

Vi arbetar aktivt med allas lika värde !

Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra och bekräftar dem när de gjort nåt bra.

Vi vill vara närvarande och delaktiga pedagoger , ute och inne.

Vi använder bilder och tecken för att förstärka t ex känslor.

 

……….
• ……….
• ………
• ………

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte: (Beskriver varför vi väljer detta mål utifrån tidigare analys

Vi vill ge barnen en stimulerande och rolig utbildning som känns meningsfull och innehållsrik.……….

Mål

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.………….
• ………….

Målkriterier

Det vi vill se:
•Vi vill se barn som är trygga och nyfikna, som känner ” jag kan !”

Vi vill se barn som vågar och vill delta i lek och lärande

Vi vill se att barnen stannar kvar i leken och utvecklar den under längre tid.………

Vi vill se lekar som utvecklas och förändras efter barnens fantasi och erfarenheter.
• ……….
• ………..

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelningar, val av aktiviteter, förändrade miljöer, inköpsval av material och arbetssätt för att skapa förutsättningar för barns delaktighet, inflytande, nyfikenhet och upptäckarlust.
• Vi arbetar i mindre grupper för att kunna möta barnet och utmana  där de är.

Vi skapar och utvecklar positiva och utmanande lek - och lärmiljöer tillsammans med barnen.

Låta litteraturen vara tillgänglig i våra olika miljöer.

……….
• ……….
• ………
• ………

Syfte: (Beskriver varför vi väljer detta mål utifrån tidigare analys)

  • Barnen ska få möjlighet att lära genom alla sina sinnen. De ska ställas inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter.. Barnen ska få ha inflytande över sin utbildning.……….

Mål

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• förmåga att skapa samt att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild , form , drama , rörelse , sång ,musik och dans.………….
• ………….

Målkriterier

Det vi vill se:
• Vi vill se barn som vågar och vill prova olika uttrycksformer och som stärks i sin tillit till sin egen förmåga .……
• ……….
• ………..

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelningar, val av aktiviteter, förändrade miljöer, inköpsval av material och arbetssätt för att skapa förutsättningar för barns delaktighet, inflytande, nyfikenhet och upptäckarlust.
• Vi arbetar i mindre grupper.

Vi jobbar projektinriktat som bygger på upplevelser , utforskande , fantasi och nyfikenhet. Vi lyfter barnens intresse genom Sommaruppdraget .…….
• ……….
• ………
• ………

Syfte: (Beskriver varför vi väljer detta mål utifrån tidigare analys)

  • Barnen visar stort intresse för natur och miljö. Vi spinner vidare på temat ”hållbar utveckling”……….

Mål

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling………….
• ………….

Målkriterier

Det vi vill se:
• Vi vill se att barnen förstår , att deras handlingar ;t ex att plocka skräp , återvinna och återanvända material , kan bidra till en hållbar utveckling.………
• ……….
• ………..

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelningar, val av aktiviteter, förändrade miljöer, inköpsval av material och arbetssätt för att skapa förutsättningar för barns delaktighet, inflytande, nyfikenhet och upptäckarlust.
• Vi involverar barnen i vardagliga sysslor som att källsortera, plocka skräp och utmana till att undvika matsvinn.

Vi uppmanar till att vara aktsam om våra saker på förskolan och det vi möter i naturen.

Vi återanvänder material , skapar och bygger nytt både ute och inne .

…….
• ……….
• ………
• ………

 

BARNS INFLYTANDE

Syfte: (Beskriver varför vi väljer detta mål utifrån tidigare analys)

  • ……………….

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• …………….
• …………….

Målkriterier

Det vi vill se:
• ………
• ……..
• ………

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelningar, val av aktiviteter, förändrade miljöer, inköpsval av material och arbetssätt för att skapa förutsättningar för barns delaktighet, inflytande, nyfikenhet och upptäckarlust.
• ……….
• ……….
• ………
• ………

FÖRSKOLA OCH HEM

Syfte: (Beskriver varför vi väljer detta mål utifrån tidigare analys)

  • ……………..

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• …………….
• …………….

Målkriterier

Det vi vill se:
• ………
• ……..
• ………

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelningar, val av aktiviteter, förändrade miljöer, inköpsval av material och arbetssätt för att skapa förutsättningar för barns delaktighet, inflytande, nyfikenhet och upptäckarlust.
• ……….
• ……….
• ………
• ………

 

Reflektion och Analys

Under "Planeringen" ligger rutan "Reflektion och Analys - Bara för personal"

Kopiera nedanstående frågor och klipp in i rutan.

 

Dessa frågor hjälper er att reflektera kring era prioriterade mål och aktiviteter varje vecka.

- Utmaning till barnen?

- Förutsättningar/Förberedelser?

- Hur gjorde barnen?

- Vad gjorde barnen? Barnens kommentarer, tankar och funderingar

- Hur ger vi tillbaka till barnen?

- Hur går vi vidare? Nya aktiviteter, material

- Nytt handlande/arbetssätt av pedagogerna?

- Koppling till forskning och beprövad erfarenhet

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback