Skolbanken Logo
Skolbanken

Snick o Snack - Vännerna i Kungaskogen

Häckeberga förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Vi kommer, under läsåret, att arbeta med boken "Vännerna i Kungaskogen bygger en koja". Boken handlar om vänskap, att vara en bra kompis samt olikheter och likheter mellan individer. Boken handlar om en grupp djur som bor tillsammans i Kungaskogen. Genom sagor, sånger och berättelser lär djuren oss om hur man är en bra kompis, om att värna om skogen och naturen samt ger oss kunskap om olika djur. Sist men inte minst får barnen komma i kontakt med "Den gyllene regeln" som lyder: " Var mot andra så som du vill att de ska vara mot dig".

Syfte

Vi vill arbeta med värdegrundsarbetet för att stärka vår grupptillhörighet, vårt samspel samt konflikthantering.

Vi vill även fokusera på språket då vi ser språket som en grund för kommunikation. 

"Vännerna i Kungaskogen bygger en koja" är en saga som bygger på vänskap och samarbete bland skogsdjur som bestämmer sig att bygga en trädkoja tillsammans. Materialet berör många områden såsom normer och värden, värdegrund, matematik, språk, naturvetenskap samt teknik. Vi använder oss av sagan som grund för att sedan bygga på undervisningen med barnen. Djuren från sagan ger ofta små "uppdrag" till barnen som till exempel att bygga en liten koja.

 

Mål

Barnen ska kunna visa större samarbetsförmåga och vilja att lyssna och visa hänsyn till varandra. 

Barnen ska kunna uttrycka sina tankar och funderingar med varandra kring temat. 

Barnen ska kunna upptäcka naturmaterial som de kan använda till olika saker i Kungaskogens lärmiljö. 

Genomförande/Arbetsmetoder

Temat kommer startas upp med boksamtal kring boken om Snick och Snack. Barnen kommer att lära känna sagans olika karaktärer under läsårets gång. Vi läser sagan, tittar på bilderna, samtalar om sagan och karaktärerna i den.

Barnen får en egen pärm  som kan innehålla arbeten de har gjort under lektionerna, bildcollage och kanske även samtal och diskussioner som skett under temat. 

I boken presenteras de fem huvudkaraktärer som vi  kommer att forma vårt arbete efter. Vårt värdegrundsarbete fokuserar på vänskap  - hur man bör vara som vän för att ingen ska bli utanför och ledsen.

 Vi kommer att dela upp oss i 3 olika grupper minst 2 gånger i veckan för det är lättare att se varje barn, det blir lugnare stunder, lättare att föra pedagogiska samtal och diskussioner med dem. 

Vi vill få dem att se och använda naturen på ett varsamt sätt. Ta med den in och ge dem chans till att använda olika material vid bygget av kojan. Göra dem uppmärksamma på deras handlingars påverkan på djur och natur.

Bygga 1 koja ute och 1 inne för olika användningsområden där vi pratar om och använder olika tekniker för att färdigställa dessa. 

Detta är en planering som möjliggör för flexibilitet. Längs vägen kommer vi att anpassa oss efter barngruppen och även ta tillvara på de intresseområden och funderingar som barnen på olika sätt ger uttryck för.

Dokumentation

Dokumentation kommer att ske löpande i Unikum, på dokumentationsväggen, genom bild, reflektionsarbete och i barnens egna pärmar mm.


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback