Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

9

Evolution och genetik HT år 9

Annerstaskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 25 september 2019

SYFTE

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  • genomföra systematiska undersökningar i biologi
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

CENTRALT INNEHÅLL

1.      CENTRALT INNEHÅLL vi arbetar med  

Natur och samhälle

·        Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

 

Kropp och hälsa​

·        Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö.

·        Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

·        Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

·        Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

 

​Biologin och världsbilden

·        Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

 

Biologins metoder och arbetssätt

·        Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.​

·        Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

·        Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

·        Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

 

 

 

 

1.      ÖVERGRIPANDE LÄROPLANSMÅL i Lgr 11 som vi fokuserar i detta arbetsområde:

 

·        kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

·        tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,

·        utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och

·        utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedöm­ning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.

 

·        kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden

 

 

2.      KUNSKAPSKRAV som arbetsområdet riktas mot

·        Ha kunskaper om biologiska sammanhang och visa det genom att använda biologins begrepp, modeller och teorier.

 

·        Resonera om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och då visa på samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

 

·        Genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

 

·        Beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

·        Använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till syfte och målgrupp.

 

 

3.      KONKRETISERING AV MÅL för arbetsområdet

·        Du kan förklara hur evolutionen har skapat nya arter.

·        Du kan förklara hur naturligt urval fungerar.

·        Du kan förklara hur den naturliga variationen säkrar en arts överlevnad.

·        Du kan förklara hur det kan finnas en naturlig variation inom en enskild art.

  • Du kan beskriva varför vissa arter är mer framgångsrika än andra.

·        Du kan beskriva livets utveckling.

·        Du kan förklara vad arvslära och gener är.

·        Du kan förklara skillnaden mellan dominanta och recessiva gener.

·        Du kan redogöra för hur vi ärver den ena kromosomen från mamman och den andra från pappan.

·        Du kan diskutera betydelsen av Dna-molekylens struktur för människors levnadsvillkor.

·        Du kan beskriva fostrets utveckling från befruktning till födelse.

 

4.      METOD: Så här kommer vi arbeta med arbetsområdet

  • Du kommer att få träna på att skapa och underbygga hypoteser. Vi kommer att arbeta både i mindre grupper och tillsammans i helklass.
  • Laborationer/ systematiska undersökningar
  • Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  • Vi kommer att gå igenom centrala begrepp
  • Läsa texter, titta på videoklipp

·        Vi följer Clio och tar med det viktigaste och väsentligaste.

·        En del sidomaterial i form av stenciler.

 

 

5.      BEDÖMNING: Det här blir jag som elev bedömd på

Bedömningen sker genom skriftliga förhör.

Hur väl du använder dina kunskaper i diskussioner och din aktivitet under lektionstid.

Hur du genomför undersökningar på ett säkert sätt utifrån en färdig planering med hänsyn till syfte samt att dra slutsatser utifrån undersökningens resultat med koppling till biologiska modeller och teorier.

Se matris nedan

 

6.     BEGREPP

Mutation, naturligt urval, meios, mitos, hybrid, anlag, avkomma, dominant anlag, recessivt anlag, kromosom, DNA, allel, insemination, fossil, evolution, variation, art, egenskap, genteknik, förädling, genbank


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Övergripande matris för biologi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback