Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

F

Planering åk 9

Roslagsskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Under dessa veckor du att arbeta med:Olika former av samtal, dialoger och intervjuer,Språkligaföreteelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

 

 

LPP i moderna språk - SPANSKA

 

Årskurs och tidsperiod:

Årskurs 9 vecka 35-43 Lektionstillfällen: 3 per vecka

 

Övergripande mål från läroplanen:

 

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket (spanska) och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt känna till och lita till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

 

Syfte - ämnesspecifika förmågor som eleverna ska utveckla genom undervisningen:

 

·       förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter

·       formulera sig och kommunicera i tal och skrift

·       använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

·       anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

·       reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används

 

 

Centralt innehåll och arbetsformer:

 

Kommunikationens innehåll

 

                                   Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

                                   Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

                                   Åsikter, känslor och erfarenheter.

                                   Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

 

Lyssna och läsa — reception

 

                                   Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

                                   Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

                                   Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.

                                   Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

                                   Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

                                   Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.

                                   Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

                                   Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

                                   Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

 

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

 

                                   Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

                                   Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

                                   Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

                Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation,

                 stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska

                 strukturer.

 

 

 

 

Vi kommer under perioden att arbeta med att lära oss:

·       Att kunna: Jämföra personer och saker ( adjektivets komparation), Några geografiord, samt frågeord.

·       Kunna berätta/fråga ngn om vad man t.ex. gjort i helgen eller lovet (uttrycka sig i perfekt). Repetition

·       Kunna ställa frågor (viktigt att kunna frågeorden) Repetition

·       repetera grammatik vi hittills lärt oss.

·       Att kunna: vad man gör precis nu ( gerundium) (Vad håller du på med) Repetition

·       Använda ordningstal ( första, andra , osv)

·       Att kunna berätta vad de personerna gör

 

 

Skriftligt prov vecka 43 fredagen den 25/10 det som ingår i ämnesområdet (se ovan), inklusive läsförståelse. Den muntliga förmågan och hörförståelse bedöms fortlöpande under övningar i klassrummet. Efter provet får du visa upp din muntliga förmåga och kunna utrycka. Vad du har gjort i helgen

Vi ser också TV- program och film och för att öva hörsförståelse/ och kontinuerligt repetera och befästa basfraser. Eleverna kommer att få vara delaktiga och bestämma om arbetsformer i undervisningen.

 

 

 

Kunskapskrav och bedömning (matris med kunskapskrav från Lgr11)

 

                                            E                                                           C                                                         A

Lyssna

 

 

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt

talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att

i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt

genom att med godtagbart resultat

agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan välja och

använda sig av någon strategi för lyssnande för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket.

Eleven kan välja bland talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och

interaktion.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga

detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även

genom att med tillfredsställande

resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket.

Eleven kan välja bland

talat språk av enkel

karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda

det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse

genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll

och detaljer samt genom att

med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket.

Eleven kan välja bland talat

språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

 

 

Läsa

 

 

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga

och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan välja och använda sig av någon strategi för läsning för att underlätta sin förståelse av

innehållet i texterna.

Eleven kan välja bland texter och av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet

i sin egen produktion och interaktion.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla

texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera

innehåll och detaljer samt även

genom att med tillfredsställande

resultat agera utifrån budskap

och instruktioner i innehållet.

Eleven kan i viss utsträckning

välja och använda sig av strategier för läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna.

Eleven kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen

produktion och interaktion.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om

vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse

genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna.

Eleven kan välja bland texter av enkel karaktär och från

olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

 

 

Tala/

Samtal

 

 

Eleven kan i muntliga framställningar av olika slag

formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Eleven kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.

Eleven kan i muntlig interaktion

uttrycka sig enkelt och begripligt

med ord, fraser och meningar.

Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kan i muntliga framställningar av olika slag

formulera sig enkelt, relativt

tydligt och till viss del sammanhängande.

Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.

Eleven kan i muntlig interaktion uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan dessutom välja och

använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kan i muntliga framställningar av olika slag

formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Eleven kan bearbeta och göra

enkla förbättringar av egna

framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.

Eleven kan i muntlig interaktion uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Eleven kan dessutom välja och

använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

 

Skriva

 

 

Eleven kan i skriftliga framställningar av olika slag

formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Eleven kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.

Eleven kan i skriftlig interaktion

uttrycka sig enkelt och begripligt

med ord, fraser och meningar.

Eleven kan dessutom välja och

använda sig av någon strategi

som löser problem i och förbättrar

interaktionen.

Eleven kan i skriftliga framställningar av olika slag formulera sig enkelt, relativt

tydligt och till viss del sammanhängande.

Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.

Eleven kan i skriftlig interaktion uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan dessutom välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kan i skriftliga framställningar av olika slag

formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Eleven kan bearbeta och göra

enkla förbättringar av egna

framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.

Eleven kan i skriftlig interaktion

uttrycka sig enkelt och tydligt

med ord, fraser och meningar

samt i någon mån anpassat till

syfte, mottagare och situation.

Eleven kan dessutom välja och

använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

 

Realia

 

 

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där

språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med

egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kommenterar i enkel

form några företeelser i olika

sammanhang och områden där

språket används, och kan då

också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback