Skolbanken Logo
Skolbanken

Nyckelpigan 2 Värdegrundsarbete 2019

Äppelgårdens förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Alla människor är olika, alla har olika behov men alla människor är lika mycket värda!

Vi startar terminen på förskolan med att fokusera på förskolans värdegrund och att skapa en miljö som öppnar upp för öppenhet, respekt, möten och kommunikation. Vi skapar mötesplatser där barn och vuxna kan mötas och samspela. 

Förskolan ska ge barnen förutsättningar för att lära om de mänskliga rättigheterna och demokrati genom delaktighet och låta de komma till  uttryck i praktiska vardagliga handlingar i olika situationer.

Vi tar tillvara barnens tankar, erfarenheter och önskemål när vi planerar verksamheten framåt. 

Vi vill ge förutsättningar för barnen att kunna känna sammhörighet och utveckla ansvar och solidaritet.

 

Hur uppnår vi detta?

Bl a så här:

Vi personal är goda förebilder, uppmuntrar och visar tillit för barnens förmåga. Vi skapar möjligheter i förskolan där barnen samarbetar och hjälper varandra, tex i mötesplatserna, påklädningen, i leken. Vi tillämpar ett demokratiskt arbetssätt för att ge barnen möjlighet att påverka och ha inflytande.

Personalen är lyhörda för barnen, även icke-verbala signaler.

Vi lyssnar in och visar att vi uppmärksammar barnens initiativ. Vi dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen och i personalgruppen. Vi arbetar med vår pedagogiska dokumentationsvägg där barnens bilder, tankar, skapande etc är synliga för barnen.

Personalen diskuterar värdegrundsuppdraget för att skapa en gemensam förståelse och ett gemensamt förhållningssätt i personalgruppen.

Personalen gör observationer på barnens lek och aktiviteter/rutiner.

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter