Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Hållbar utveckling - The Thin Line

Västra Ramlösa skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Utifrån fotoutställningen "Thin Line" på Dunkers kulturhus kommer vi att upptäcka hur naturen hänger ihop i näringskedjor och vad som händer om en näringskedja bryts. Vi funderar också på hur du och jag kan vara planetskötare!

Syfte- förmågor och kunskaper som kommer att utvecklas:

Du kommer att utveckla

 • din analysförmåga genom att träna på att förstå olika samband i naturen.
 • dina kunskaper om näringskedjor och vad som händer om de bryts.
 • dina kunskaper om matsvinn och vad du kan göra för att minska ditt matsvinn.
 • ditt intresse och engagemang för hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. 
 • ditt ordförråd genom att lära dig använda och förstå biologins begrepp.
 • din kommunikationsförmåga genom att skapa och tolka förklarande bilder.
 • din förmåga att göra, förstå och tolka stapeldiagram.
 • dina relationer med dem som går i din parallellklass i huset.

Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och fritidshem. Därigenom ska undervisningen i förskoleklassen bidra till kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning. 

Undervisning och arbetsgång:

Vi kommer att: 

 • gå på fotoutställningen "Thin line" på Dunkers kulturhus.

 • arbeta i blandade intressegrupper om djuren från utställningen.

 • träna på namnen på de elever du lär känna i intressegruppen.

 • skapa egna näringskedjor och fundera över vad som behövs för att de ska fungera.

 • diskutera hållbar utveckling genom att samtala kring vad som händer med avfall i naturen.

 • skapa stapeldiagram över matsvinnet i skolans matsal, träna på att tolka det och se vad du kan göra för att minska vårt matsvinn.


Läroplanskopplingar

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.

Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback