Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Kvadratens planering ht-19 och vt-20

Hamregårds förskola, Bollnäs · Senast uppdaterad: 1 oktober 2019

Trygghet hos våra små barn ser vi som ett av det viktigaste uppdragen vi har. Språk, lärande och identitetsutveckling är delar som hänger ihop med att känna trygghet och hitta sin plats i gruppen.

Nuläge

Barnen hos oss på avdelningen Kvadraten är mellan 1-2 år. Många av barnen är nyinskolade och vår främsta uppgift är att få dessa barn att känna sig trygga med oss pedagoger och att de känner trygghet i sin grupp. Vi ser att det är viktigt att vi pedagoger finns närvarande på ”golvet” med våra minsta barn och fokuserar på ett lärande utifrån deras nivå. Vi får anpassa undervisandet så det går hand i hand med barnens utveckling och mognad.

Mål

Under detta år vill vi:

  • Skapa en rofylld undervisande atmosfär som stimulerar barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla.
  • att varje barn ska känna trygghet i sig själv och till sin grupp
  • att barnen ska kunna uttrycka sin vilja och sina behov med någon slags kommunikation

 

När våra mål är uppfyllda så har vi en barngrupp som består av trygga barn som börjar forma sin identitet och börjar hitta sin plats i gruppen. De har fått undervisning som passar dem så de får uppleva den  tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. 

Syfte

När vi valde att sätta trygghet som fokus så utgick vi från lpfö18 (s.10) ”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla.” Vi anser att om vi lägger mycket tid och energi på att barnen ska känna sig trygga från början så följer den positiva aspekten av det arbetet med resten av förskoletiden, och när barnen känner sig trygga med oss pedagoger och i sig själv, då kan vi utmana barnen vidare utifrån läroplanen genom att de inspireras till nya upptäckter och kunskaper.

Genomförande

Vi kommer att fokusera på tryggheten, genom att vi skapar en lugn atmosfär i rummen och tänker på hur vi använder rummen och att undervisning är något som sker hela tiden om vi pedagoger är medvetna och vet vilken tanke vi har med det vi gör. Vi ska lägga energi på ett språkutvecklande arbetssätt, att läsa sagor och ramsor främjar språkutvecklingen. Vi kommer även att använda oss av Babblarna för att främja tidig språkutveckling. Vid våra sångsamlingar så använder vi oss både av tecken som stöd samt visuella föremål som har anknytning till sångerna. Tecken som stöd är något som vi ska använda oss av dagligen i verksamheten för att främja språkutvecklingen hos alla barn. Vi har tänkt att arbeta med digitaliseringen dels genom appar på Ipaden, samt arbete med projektorn då vi kan låta våra små få uppleva olika saker genom att vi kan se och lyssna tillsammans. Även rörelse och motorik har vi tänkt att barnen ska få uppleva genom att se ex babblarna eller Bolibompa draken på stor skärm och att vi lär och dansar tillsammans i gruppen. 

För de barn som redan är inskolade sedan en tid tillbaka kommer fokuset ligger på att stödja dem i sin utveckling. Vi kommer därför till en början att dela in de äldre barnen på cirkeln och kvadraten i en gemensam grupp med syfte att hinna se och stödja dem i sin utveckling och lärande.

Vi är även en grön flagg förskola och i den resan ska vi under detta läsår utforska och lära oss om skräp och avfall. Vi har tre olika utvecklingsområden:

  • Förpackningar
  • Källsortera mera
  • Skräpplockning

Vi arbetar med hållbar utveckling dels i arbetet med Grön Flagg men även i vardagen med barnen kommer arbetet med hållbar utveckling in, där vi berör alla tre dimensionerna:

  • Social hållbarhet- att långsiktigt ta vara på grundläggande mänskliga rättigheter, och bygga upp ett långsiktigt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
  • Ekologisk hållbarhet- handlar om att långsiktigt bevara vattnets, jordens och våra ekosystems produktiva förmåga, dvs att hushålla med resurserna så de räcker till kommande generationer
  • Ekonomisk hållbarhet- handlar om hur vi hanterar våra resurser på lång sikt, en förutsättning för att utföra vårt uppdrag.

Dokumentation under lärprocessen

Vi använder oss av Unikum och där under barnens lärloggar kommer vi att dokumentera barnens utveckling. 

Ansvar

Ansvaret ligger på hela arbetslaget

Uppföljning

Vi kommer att reflektera vid varje planering hur vi tycker att arbetet fortskrider och ta ställning till om vi anser att något behöver förändras och hur vi lämpligast gör det. Vi kommer även att reflektera varje barns utveckling och lärande så vi tillsammans kan analysera hur arbetet med våra mål går.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback