Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

GEOGEO01

Geografi 1

Staffangymnasiet, Hälsinglands utbildningsförbund, GY · Senast uppdaterad: 25 september 2019

I geografiämnet studerar du natur- och kulturlandskapets bildning, framväxt och förändring. Jordens olika sfärer, till exempel atmosfären och geosfären, hur dessa sfärer formar vårt livsrum och olika rumsliga samband står i centrum i de geografiska studierna. Ämnet är till sin karaktär tvärvetenskapligt och tar hjälp av kunskaper, metoder, terminologi och expertis från skilda vetenskapsområden. I ämnet behandlas också viktiga framtidsfrågor som hur vi ska få en hållbar utveckling och hur vi kan minska samhällets sårbarhet.

Undervisningen i kursen behandlar det centrala innehållet som skolverket fastslagit och som kort kan sammanfattas

Jordens byggnad, utveckling och förändring över tid och rum. Processer i mark, vatten och luft, hur de samverkar och ger upphov till varierande naturlandskap på jorden samt hur och varför de förändras över tid. Människans användning och omvandling av naturlandskapet och utveckling av olika kulturlandskap. Befolkningsutveckling, befolkningsfördelning och urbanisering samt städers framväxt där varierande intressen ger upphov till mönster i en global värld. Behovet av naturresurser, naturliga hot, risker och samhällets sårbarhet analyseras ur olika perspektiv, till exempel hållbarhet, kön, sexualitet, etnicitet och socioekonomiska förhållanden. 

Olika geografiska källor används till exempel kartor, fältobservationer samt analoga och digitala text- eller bildkällor. Värdering, bearbetning och presentation av resultaten under exempelvis exkursioner. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter