Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Forntiden åk 3

Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Vi ska läsa om Nordens historia från Istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska få lära dig hur du avläser en tidslinje. Du kommer att få lära dig ord och begrepp som hjälper dig att att berätta om stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska ges tillfälle att reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden samt hur människans sätt att leva och bo förändrades över denna tid.

Läraren vet att du kan när du....

 

  • förklarar vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder
  • namnger de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern 
  • samtalar om människans uppkomst
  • redovisar hur människor levde i de olika tidsepokerna
  • berättar hur vi kan se spår från forntiden  
  • du kan förklara muntligt eller skriftligt.

 

Arbetsformer

 

  • skriva ner och dokumentera människans utveckling. Illustrera.
  • läsa faktatexter,tex i SO-boken.
  • se filmer från SLI: Istiden - som kommer och går..., I stenålderns tid - Faktafilm, Ihla - Stenåldersflickan,  mm.

 

Centrala begrepp / nyckelord

Tidslinje, forntid, järnålder, stenålder, bronsålder, hällristning, jakt, samlande, odling


Läroplanskopplingar

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Matriser i planeringen
Nordens historia - forntiden
SO/Historia Stenåldernn, Bronsåldern och Järnåldern
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback