Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Svenska, SO (år 1-3), Historia

·

Årskurs:

4

Vikingatiden

Nolbyskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 13 december 2022

Vi kommer att arbeta med vikingatiden. Under arbetets gång kommer ni att få kunskap om vikingarnas liv och deras religion genom muntliga genomgångar, litteratur och filmer. Ni kommer att få lära er om hur det var att leva på vikingatiden, hur samhället var uppbyggt, hur de bodde, om vikingafärder, handel, asatro och runskrift.

Syfte

 • Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om olika historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.
 • Genom undervisningen i ämnet historia (Vikingatiden) ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används

Konkretisering av arbetsområdet

Du ska få kunskaper om hur det var att leva på vikingatiden:

 • hur människor bodde och levde
 • hur barn, kvinnor och män levde och vad de gjorde
 • asatron
 • resor i västerled och österled
 • runstenar
 • vikingaskepp
 • viktiga begrepp
 • spår av vikingatiden i vårt samhälle idag
 • kristendomens införande 

 

 

Arbetssätt

 • se filmer och samtala, svara på frågor
 • läsa faktatexter och berättande texter
 • skriva fakta och berättande texter om vikingatiden 
 • muntliga och skriftliga frågor
 • arbeta enskilt, parvis och i grupp
 • diskussion i helklass och grupp
 • lärare berättar
 • använda olika källor för att inhämta information, t ex läroböcker, faktaböcker, ungafakta.se

 

 

Bedömning

 • sker löpande under arbetet
 • hur du tar ansvar för och deltar i enskilt arbete och i grupparbete
 • hur du deltar i diskussioner och samtal
 • kunskaper om fakta och begrepp

Läroplanskopplingar

Nordens kulturmöten med andra delar av världen genom vikingars resor och medeltidens handelssystem.

Historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel i gatunamn, minnesmärken och reklam.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter