Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

SO åk 1 Brännkärr

Brännkärrsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. Idag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld. Ur Lgr-11

Ur Lgr11 Kunskapskrav

Ur Lgr11 Centralt innehåll

Undervisning

Undervisningen kommer att ske i regrupperna Grupperna kommer under läsåret att få arbeta ämesvis med områdena: Närområdet(centrala samhällsfunktioner, yrken och min skolväg), pengars användning och dess värde, Trafik,FN och Barnkonventionen, Värdegrund, Högtider och skolan förr och nu, miljö

Eleverna kommer att få arbeta enskilt, parvis och i grupp.

Vi kommer att hämta information från internet, So-boken, genom intervjuer och observationer.

I klassrummet kommer eleverna ges flera tillfällen att delta i muntliga diskussioner kring olika samhällsfrågor som ligger nära elevernas egen vardag och erfarenheter.

Mål med arbetet

 

  • högtider: Vi tar reda på vilka religioner det finns i världen och jämför högtiderna
  • Samhällskunskap: Vi tar reda på vilka centrala samhällsfunktioner som är befintliga i Knivsta samt vilka yrken och verksamheter som bedrivs.
  • Miljö: Vi tar reda på vilka förutsättningar befolkningen har att påverka natur och miljö i Knivsta.
  • Historia: Vi tar reda på hur Knivsta såg ut för 100 år sen och hur skolan i Sverige såg ut då och hur det ser ut idag. 
  • Värdegrund: Vi arbetar med vår värdegrund i grupper, genom samtal och diskussioner och egna arbeten. Vi lär oss viktiga begrepp så som rättvisa, oriättvisa, jämställdhet och allas lika värde, samt våra värdegrundord: Glädje, trygghet, demokrati och ansvar.
  • FN - eleverna jobbar med barnkonventionen och avslutar FN arbetet med en storsamling för brännkärrskolans elever.
  • Trafik: Vi tar reda på vad trafik är och trafikvett. 

Eleverna får visa sina kunskaper i ämnet So genom grupparbeten, muntliga samtal/diskussioner, redovisningar, film och egna arbeten.


Läroplanskopplingar

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback