Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 4

Utforskarna ver 2

Vintergatan, Örebro · Senast uppdaterad: 20 februari 2020

Utforskarna är yngre barnen på Solens avdelning. Barnen är mellan 3-5 år.

Vi arbetar under hösten 2019 med tyngdpunkt på dans och rörelse, skapande och naturvetenskap med hjälp av digitalisering. 

 

 En nulägesbeskrivning kring barngruppen och vad de är intresserade av samt vilka områden vi kommer fokusera på.

 

Gruppen består av barn i åldrarna 2-4 år. Tre pedagoger arbetar med gruppen. Många av barnen är nya på Solen.
Barnen har olika intressen och olika erfarenheter med sig vad gäller sociala färdigheter, språk, samspel och kunskaper.
De är intresserade av olika konstruktionsmaterial, enklare spel, samspelslekar och material, språk, musik och rörelse.
Vi pedagoger arbetar mycket med strukturer och återkommande rutiner i vardagen, för att göra barnens vardag trygg och igenkännande. 

 

  Vad förväntar vi att projektarbetena i gruppen ska resultera i? Analys utifrån läroplan, arbetsplan. Hur ska vi utmana barnen?

 

Tyngdpunkten för projektarbetena kommer vara ett antal mål utifrån läroplanen och arbetsplanen. Dessa mål kommer följas upp och utvärderas under slutet av höstterminen inom ramen för ett systematiskt kvalitetsarbete samt kvalitetssäkra undervisningen. Det praktiska arbetet skall ha stöd i beprövad erfarenhet och aktuell forskning. Projektarbetet ska ta avstamp utifrån var barnen befinner sig i deras utveckling och förutsättningar.


 • Vi vill utmana barnen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vi vill erbjuda alla barn allt pedagogiskt material som vi har, efter deras intressen och förmågor. Vi hoppas att barnen kommer att använda alla tillgängliga material i lek och skapande. Material som introduceras ska introduceras utan könsmärkning, främst genom att vi pedagoger använder ett språk som inkluderar alla barn oavsett kön eller ålder. Vi strävar efter att öka medvetenheten hos barnen att känna att alla material erbjuds till alla barn oavsett kön eller ålder.

 • Vi kommer att använda oss i viss utsträckning av digitala verktyg som hjälp i våra projektarbeten. Projicering på väggen med hjälp av projektor visualiserar rörelserna, vi pedagoger och barn kan lära oss rörelserna tillsammans. I våra undersökningar av växter och småkryp kommer vi att använda ett digitalt mikroskåp, som vi hoppas att tillsammans med barnen kunna utforska och göra fler upptäckter kring de saker vi hittar i närområdet.

 

 Vilka metoder och arbetssätt, vid vilka tillfällen samt vilka material kommer vi att använda? Hur ska vi dokumentera arbetet?

 • Varje dag med inleds med fruktstund där vi sitter tillsammans, samtalar och delar frukt.

  Genom att vi startar våra projektgrupper tillsammans där vi sitter ned en stund tillsammans bidrar vi till en trygg och igenkännande situation. Vi gör detta återkommande så att barnen kan utveckla en trygghet i att veta vad som kommer hända under dagen, att verksamheten blir förutsägbar bidrar till ökad meningsskapande och medvetenhet. Syftet är också att bidra till ökad självständighet.
 • Aktiviteter på måndagar som syftar till att främja hälsa och rörelse

  Genom dans och rörelse tillsammans, där vi använder digitala redskap, och oss själva som modeller, vill vi se ett ökat intresse för och glädje i att dansa och röra på kroppen, att ta till sig av och tolka instruktioner. Målsättningen är att alla barn ska delta i och finna glädje i att dansa och röra på kroppen utifrån ett dans- och rörelseprogram.

 • Aktiviteter på tisdagar som syftar till att främja nyfikenhet, utforskande för närmiljön i och i närheten av förskolan

  Genom att tillsammans med barnen utforska och undersöka närmiljön hoppas vi kunna öppna ögonen hos barnen för vår närmiljö, göra upptäckter i småkrypens och växternas värld. Samtala och ställa frågor kring olika upptäckter ämnar till att öka barnens kunskaper och medvetenhet för vår omvärld. Vidare undersökningar av insamlade material med hjälp av digitala verktyg på förskolan.

 • Aktiviteter på onsdagar som syftar till att arbeta kreativt med bland annat naturmaterial, att bekanta sig med nya tekniker, verktyg och material

  Genom att använda olika slags naturmaterial vill vi utveckla barnens verktyg och färdigheter i att skapa kreativt. Att arbeta med sax, pennor, målarfärg hoppas vi utveckla barnens förmågor att gestalta och avbilda, att erövra nya sätt att förstå vår omvärld.

 • Dokumentation av projektarbetet kommer ske främst genom att ta bilder med iPad och publicera i lärloggar på Unikum veckovis i en sammanfattning. Vi kommer hänvisa till de läroplansmål vi fokuserat lite mer på.


 • Läroplansmål som utgångspunkt i projektarbetet:

  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

  Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

 

 Utvärdering av arbetet i projektgruppen. Vad fungerade bra? Vad kunde ha gjorts annorlunda?

 

 

 • Varje dag med inleds med fruktstund där vi sitter tillsammans, samtalar och delar frukt.

  Det har skapat en trygg situation där vi sitter tillsammans och delar frukt, och vi har valt att bibehålla upplägget under hela terminen.

 • Aktiviteter på måndagar som syftar till att främja hälsa och rörelse

  Sedan projektets start så har vi märkt ett ökat deltagande hos barnen. I början vågade endast ett fåtal av barnen att dansa och röra på kroppen. Vi valde att ha samma program varje tillfälle för att skapa förutsägbarhet. De har lärt sig känna igen de olika rörelserna och deltar mer aktivt mot slutet av terminen än i början.

 • Aktiviteter på tisdagar som syftar till att främja nyfikenhet, utforskande för närmiljön i och i närheten av förskolan

  Vi valde att gå i mindre grupper i närområdet vid olika tillfällen utifrån barnens förutsättningar.  Vi utforskade och undersökte närområdet och samlade in olika material som vi tog tillbaka till förskolan där vi undersökte närmare med hjälp av ett digitalt mikroskåp och iPad. Barnen uppskattade mycket att upptäcka små kryp och växter. Vi använde naturmaterial i vårt skapande på onsdagar, och vi plockade in de olika materialen inne i förskolan och berikade miljön, vilket även gav möjlighet att känna och klämma på fynden.

 • Aktiviteter på onsdagar som syftar till att arbeta kreativt med bland annat naturmaterial, att bekanta sig med nya tekniker, verktyg och material

  Vi märkte att till en början var många barn ovana vid att arbeta med skapande-material och verktyg, och vissa av uppgifterna var lite för utmanande. Vi observerade och prövade oss fram, anpassade och stöttade barnen i sitt skapande under terminens gång för att hitta aktiviteter som var lagom utmanande och därigenom ge barnen goda chanser att lyckas utifrån sina förutsättningar.

 • Dokumentation av projektarbetet kommer ske främst genom att vi tar bilder med iPad och publicerar lärloggar på Unikum veckovis i en sammanfattning. Vi kommer hänvisa till de läroplansmål vi fokuserat lite mer på.

  Vi publicerade en sammanfattning av veckans aktiviteter i ett lärloggsinlägg, vilket har varit lagom samt ett lärloggsinlägg för varje barn. Vi hade som mål att skriva två lärloggsinlägg per barn och termin.

Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Måndagar: Dans och rörelse
Tisdagar: Utevistelse med fokus på naturvetenskap
Onsdagar: Skapande utifrån våra fynd