Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Biologi, Kemi

·

Årskurs:

5

Klimat och miljö i fokus

Nåntunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Nu ska vi försöka kolla hur det funkar i naturen, genom att göra enkla experiment och undersökningar.

Natur och miljö - Hur kan vi förstå det bättre?

Innehåll

Genom att undersöka olika kemiska och fysiska fenomen i naturen så kan vi öka förståelsen för hur naturen fungerar.

Vi kommer att undersöka:

Vi kommer att läsa om energikällor

Förmåga/or i fokus

Analysera, reflektera, diskutera och förklara, samt strukturera och dokumentera sina undersökningar. 

Vad du ska kunna (efter avslutat arbetsområde)

Du ska kunna:

 • förstå bättre hur energi omvandlas och energins flöde i naturen
 • hur förbränning fungerar och hur det kan förklaras utifrån kemins begrepp
 • vattnets och kolets kretslopp i naturen
 • genomföra enkla undersökningar enligt givna instruktioner och använda material på ett ändamålsenligt sätt
 • dokumentera dina undersökningar med skrift och bild med en tydlig struktur
 • jämföra och diskutera resultat vid undersökningar
 • koppla dina resultat till verkliga företeelser i vardagen
 • komma med förslag på vad vi kan göra för att medverka till en hållbar utveckling

Hur får du visa dina kunskaper:

 • genom skriftliga uppgifter kan du visa din förståelse om energi, förbränning och kretslopp
 • genom att genomföra och dokumentera dina undersökningar kan du visa att du kan göra det på ett systematiskt och säkert sätt, samt att du kan redovisa resultat på ett tydligt sätt 
 • genom att utvärdera muntligt och skriftligt kan du visa att du kan jämföra och diskutera resultat
 • genom att kunna diskutera i små grupper kan du visa att du kan koppla dina upptäckter vid undersökningar till vardagliga händelser, till exempel genom ping-pong-samtal (man säger vartannat ord om något) och ge exempel på hur det kan påverka klimat och miljö
 • skriva ner några förslag på vad du och andra kan göra för att det ska bli en hållbar utveckling
 • argumentera i grupp för dina förslag på handlingar som kan leda till en bättre miljö i framtiden

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav biologi åk 4-6
Kunskapskrav fysik åk 4-6
Kunskapskrav kemi åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter