Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

1 - 3

SO, år 3 Forntiden

Sunnerstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Forntiden - ett arbete om jordens historia från istiden och fram till vikingatiden.

Syfte/n för arbetsområdet:

 • Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.
 • Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer
 • Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola.
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Konkretisering av kunskapskraven

 • Kunna använda en tidslinje och kunna tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Även dåtid, nutid och framtid.
 • Beskriva hur olika människor levde under de olika tidsperioderna.
 • Beskriva hur man kan se spår av forntiden både i natur och i språk och litteratur. T.ex. ha kunskap om hur skriftspråket såg ut.
 • Söka information från olika källor. Fundera över källkritik.
 • Jämföra livet då och nu.
 • Skriva faktatexter och använda bilder till.

Undervisning och bedömning

Introduktions av arbetsområdet med hjälp av den pedagogiska planeringen  (skriftligt och på klassrumsväggen).

Gemensamma genomgångar, individuellt material, gruppövningar som ger eleven möjlighet att träna på (förmågor & språkliga mål):

 • jämföra
 • beskriva
 • tidslinje och begrepp
 • söka information

Bedömningstillfällen:

 • lektioner
 • självbedömning
 • Unikum

Bedömning

Formativ:

 • Individuell återkoppling under lektion
 • Visa i olika uppgifter skriftligt och muntligt hur långt jag kommit för att nå målen
 • Delta i grupparbete/gruppsamtal

Summativ:

 • Självbedömning med hjälp av matris.
 • Uppdatering i Unikum om elevernas kunskapsutveckling

Elevdelaktighet:

Hur vill vi jobba mot målen?

 • läsa böcker
 • se filmer
 • skriva egna texter och rita passande bilder
 • studiebesök

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter