Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 5

Läslyftet

Rindö förskola, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 18 oktober 2019

Vi arbetar med språket på olika sätt dagligen . Nu arbetar vi också med en modul via Skolverket. Tex att arbeta i liten grupp ock att samtala och reflektera och ställa en viss typ av frågor till barnen under sagans gång, vilket ska få igång konversationen tankegångar och framförallt att alla ej behöver tolka och uppfatta saker lika .Det är ok att tycka och tänka olika och att diskutera om det.

Vi kommer att under läsåret 2019/2020 , arbeta med läslyftet som är utarbetat av Skolverket.

Nuläge
På Tussilago , Rindö Förskola, visar barnen intresse för sagor, sång samt rim och ramsor. Vi läser sagor för barnen när det önskas men vi har även mer planerade sagostunder. Vi rimmar med barnen vid samlingen men det sker även spontant i den dagliga verksamheten. Vi sjunger ,spelar spel samtalar.

Vid maten övar vi medvetet på olika begrepp och låter barnen skicka maten till varandra , och öva på att säga vad man vill , då man behöver något. 

Mål och syfte    
Syftet med läslyftet är att utmana och stimulera barnen i språk- och läsutveckling samt att ta tillvara på deras intresse för texter och bilder.

Vi pedagoger får handledning under årets gång och följer en modul som Skolverket utarbetat . Se skolverket.se . 

Arbetssätt
Vi har bland annat delat in barnen i mindre grupper för att kunna erbjuda en lugn och trygg miljö där ett lärande möjliggörs. Vi har även försökt fått in läsningen när den har önskats av barnen. 

Barnen kommer att arbeta med en saga tre tillfällen i en grupp på ca fem barn , där arbetsättet utgår från Skolverkets moduler.

Ps dessa fem barn och tre tillfällen återkommer flera ggr /flera olika tillfällen under året så att alla barn kan delta i olika sammanhang och "moduler " vi arbetar med . Info finns på skolverket .se.

Samt att vi även på andra sätt arbetar med språk , genom rim ramssor , att spela spel tex Bild-ord - Memo. 


Läroplanskopplingar

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

fantasi och föreställningsförmåga,

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter