Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Sandrosens grovplanering Hållbar utveckling ht19/vt20

Sandrosens föräldrakooperativ, Unikum Piloter HT17 - slutgallrad · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Här följer en pedagogisk planering på hur vi ska arbeta med hållbar utveckling under läsåret HT19/VT20. Detta för att främja barnens förståelse och kunskap om att de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna bildar en helhet inom en hållbar utveckling.

Syfte och bakgrund

Syftet med vårt arbete med Hållbar utveckling är att barnen under HT-19/VT-20 ska utveckla sin förståelse och kunskap om att de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna bildar en helhet inom en hållbar utveckling. Detta för att främja barnens förståelse och handlande inom en hållbar utveckling - för att kunna tillgodose sina och dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Bakgrunden till temat är att barngruppen tillsammans med pedagoger ska känna sig trygga och delaktiga i verksamheten. Den pedagogiska dokumentationen har även synliggjort att det finns ett intresse för djur, sånger och lekar, skapande, samt för återanvändning av förbrukningsmaterial.

Mål

Eftersom Hållbar utveckling är ett brett tema kan samtliga läroplansmål beröras, dock fokuserar vi på vissa utvalda mål för att bidra till att temat blir så konkret som möjligt för barnen.

När det kommer till den ekologiska aspekten strävar vi efter att barnens ska få förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och öka deras omsorg om vår gemensamma miljö. Barnen ska få möjlighet att bli medvetna om att vi inte slänger skräp runt omkring oss, att varje individ kan göra skillnad, blir miljömedvetna och får kunskaper om naturens kretslopp, barnen blir en del i arbetet mot hållbar utveckling.

När det kommer till den ekonomiska aspekten strävar vi främst efter att barnen ska bli medvetna om hur de konsumerar materialet i sin miljö.

När det kommer till den sociala aspekten strävar vi främst efter att barnen känner sig trygga och delaktiga i den pedagogiska verksamheten, samt får förståelse för allas olikheter.

 

Arbetssätt/metod

EKOLOGISK ASPEKT

- Vi tar regelbundet promenader till återvinningsstationen och sorterar vårt material så att det kan bli nytt - Vi är återvinningshjältar!

- Vi tittar på informationsfilmer som förklarar vad som sker med materialet är vi sorterar det. 

- Vi ska se över om vi själva kan skapa ett slutet ekosystem för att kunna följa processen från frö till växt. 

- Vi odlar ute i våra pallkragar för att följa odlingsprocessen och tar hand om det vi odlat. 

EKONOMISK ASPEKT

- Skapa med återvunnet- och naturmaterial.

- Vi ritar tex på båda sidorna av pappret istället för att ta nytt.

- Vi samtalar om vikten att ta exempelvis den mat man tror sig kunna äta upp för att inte behöva slänga det som blir över... Detta i andra sammanhang också.

- Vara sparsamma med vatten och el. 

 

SOCIAL ASPEKT

- Vännerna i Kungaskogen

- Våra vänner (handdockor) samtalar med barnen om hur man är en bra kompis och hjälper dem i deras konflikthantering när det behövs.

- Vi samtalar om allas lika värde, lånar böcker kopplat till temat, belyser hur olika är bra och att vi alla behövs i pusslet.

- Vi låter barnen delta i demokratiska omröstningar så de själva kan påverka sin vardag.

- Vi använder oss av det värdegrundmaterial vi har i form av  ”Vännerna i Kungaskogen”, "kompisböckerna" Barr och pinne och UR skola ”Ugglan och kompisproblemet”, Barnkonventionen, 10 goda vanor.  

De pedagogiska planeringarna kommer att planeras fortlöpande utefter barnens intressen. Barnen får tillfälle att skapa, reflektera, diskutera, undersöka, jämföra m.m. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Utveckling och process dokumenterar vi i Barnets Lärlogg, veckobrev och dokumentationsvägg. 

Temat kommer dokumenteras med hjälp av barnens verk/skapande, med bild, film och anteckningar. Något som även kommer ligga som underlag för utvärdering och analys av temat.

Under temats gång ställer vi oss frågorna: vad är barnen nyfikna på, hur vi gör aktiviteterna meningsfulla för barnen, vilka förkunskaper har barnen, vad har barnen för hypoteser, hur går vi vidare med barnens hypoteser och gör dem undersökningsbara...

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback