Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Religionskunskap, Samhällskunskap, Geografi

·

Årskurs:

7

Planering SO 2019/2020

Roslagsskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Här presenteras de områden i ämnena som vi kommer att gå igenom på SO-lektionerna under läsåret 2019/2020.

 

Planering SO läsåret 2019/2020

 GEOGRAFI

I ämnet geografi kommer vi att gå igenom följande:

 

 • Klimat

 • Vegetation

 • Världsdelarna

 

HISTORIA

I ämnet historia kommer vi att gå igenom följande:

 

 • Flodkulturerna

 • Antiken

 

RELIGIONSKUNSKAP

I ämnet religionskunskap kommer vi att gå igenom följande:

 

 • Religioners ursprung

 • Grekisk mytologi

 • Flodkulturernas religioner

 • Etik

 

SAMHÄLLSKUNSKAP

I ämnet samhällskunskap kommer vi att gå igenom följande:

 

 • Demokrati

 • Lag och brott

 • FN

 • Barnkonventionerna


Läroplanskopplingar

Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.

Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Några olika stats- och styrelseskick i världen.

Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter