Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Tidiga civilisationers framväxt - planering i historia, religion och geografi

Björkvallsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Under ca åtta veckor på höstterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet Tidiga civilisationers framväxt. Genom att studera detta arbetsområde kommer du att få möjlighet att utveckla delar av de ämnesspecifika förmågorna i ämnet historia, religion och geografi. Du kommer att få lära dig om: De första högkulturerna, Religionernas historia och Geografiska platser – var människor bor och varför de bor just där.

 

 

 

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:  

 

·        Att eleverna utvecklar kunskaper om historiska sammanhang. 

 

·        Att eleverna kan få en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. 

 

·        Att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. 

 

·        Att eleverna utvecklar kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. 

 

·        Att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. 

 

·        Att eleverna utvecklar kunskaper om hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället

 

·        Att eleverna får analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

 

 

 

Efter detta arbetsområde ska du kunna och ha kunskaper om:

 

·        Några högkulturers framväxt och utveckling

 

·        Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid

 

·        Några historiska källor från någon högkultur

 

·        Några historiska, geografiska begrepp som förknippas med arbetsområdet

 

·        Huvuddragen i världsreligionernas historia.

 

·       Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

 

·        Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen

 

 

 

Undervisning – detta kommer undervisningen att bestå av  

 

 

 

Du kommer att: 

 

·        få tillgång till fakta om dessa områden i litteraturen  

 

·        genomgång och undervisning av lärare 

 

·        annat arbetsmaterial och uppgifter 

 

·        undervisning via film   

 

 

 

 

 

Du kommer att träna upp och utveckla kunskapskvaliteter som förmågan att:  

 

·        se utifrån olika perspektiv 

 

·        se samband 

 

·        göra jämförelser  

 

·        argumentera för en egen åsikt  

 

·        dra egna slutsatser 

 

·        värdera, prioritera och rangordna mellan olika alternativ 

 

·        sammanställa olika information och kritiskt granska dessa  

 

  

 

Hur ska du få visa vad du lärt dig 

 

  

 

Genom provet kommer du att visa:   

 

·        dina faktakunskaper skriftligt 

 

·        din skriftliga analyseringsförmåga  

 

·        hur väl du tränat upp dina kunskapskvaliteter och förmågor (se ovan 

 

 

 

Genom den muntliga delaktigheten under genomgångar och div. skrivuppgifter kommer du att visa:  

 

·        om/att du kan sammanställa olika typer av information 

 

·        om/att du kan värdera, prioritera och rangordna mellan olika alternativ 

 

·        om/att du kan se utifrån olika perspektiv  

 

·        om/att du kan göra jämförelser och se samband 

 

·        om/att du kan argumentera för en ståndpunkt och visa på din muntliga analyseringsförmåga  

 

 

 

 

 

Till din hjälp har du häftet Antika Grekland, häftet Religionshistoria och Livsfrågor i olika samhällen, häftet Geografiska platser, var människor bor och varför de bor just där, begreppen som hör till och naturligtvis dina anteckningar. Litteratur till området hittar du även i Historia 2

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Tidiga civilisationers framväxt - planering i historia, religion och geografi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter