Skolbanken Logo
Skolbanken

Myran och Snigeln grovplanering HT19/VT20

Rödklövergatans förskola, Ale · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Grovplanering för yngrebarn HT19/VT20, Myran och Snigeln

 

Vår barngrupp består för tillfället av 10 barn i åldrarna 1-4 år 

 
Mål : 
Årets tema fortsätter att vara Babblarna för detta ger oss möjlighet att stimulera barnens motorik, språkutveckling och matematiska tänkande lustfyllt sätt.  
Naturen är  ett viktigt inslag, där Babblarna kommer att följa oss för att göra barnen nyfikna och för att väcka lusten till ett livslångt lärande. 

Vi vill också stötta barnen att hantera egna konflikter och skapa goda kompisrelationer. Vi använder Babblarna och takk för att förstärka vårat språk och och uttrycka våra känslor. 

 
Genomförande: 
Vi väljer tillsammans med barnen aktiviteter som anknyter till Babblarna och dessa skall vara som en röd tråd genom temat.  Varje figur är kopplat till ett visst lärandemål och de tar stöd I förskolans läroplan. Vi kommer att arbeta mycket med matematik, teknik, skapande, rörelse, rim, ramsor och  musik. Skogen och våran omgivning kommer finnas med som en återkommande aktivitet i temat 

Vi kommer följa årshuljet och ta hjälp av den Babblare som hör till respektive arbetsområde. sätt arbetar vi mot alla strävansmål I läroplanen, samtidigt som barnen får ett varierat lärande. Varje vecka kommer en babbblare komma med  ett uppdrag/aktivitet till oss på avdelningen.  Vi kommer  dokumentera barnens lärandeprocesser med hjälp av bild, ljud, film. Vi kommer även sträva mot att göra barnen delaktiga I dokuementationen för att kunna synliggöra och diskutera lärandet med dem. Synliggöra lärandet dels genom att ha bilder avdelningen. Med projektorn kan vi även titta och diskutera det insamlade materialet tillsammans med alla tillsammans. 

Barnens inflytande sker genom att vi planerar verksamheten utifrån barns intresseområde. Märker vi att ett gäng barn visar ett intresse för byggmaterial kan vi exempelvis bygga en babblarstad 

Vi ska utveckla och stimulera barnen till att röra sig till musik, detta gör att  barnen  känner glädje  stolthet över att kunna behärska sin kropp och tillsammans med sina kompisar ha en rolig aktivitet. Detta sker självklart med Babblarnas låtar, men även med hjälp av miniröris. Även är självklart babblarna med. 

  

Vi kommer att dokumentera kontinuerligt med bilder och texter. Barnens egna tankar, idéer och det planerade årshjuilet styr temats utveckling. 

 
Dadda - natur, miljö och teknik 

 
Läroplan Lpfö18 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen 

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik, • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och  

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material  och redskap. 

 

Förskollärare ska ansvara för att varje barn: 

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt  

matematik, naturvetenskap och teknik, och  

får använda digitala verktyg ett sätt som stimulerar utveckling och lärande. 

 

Bildresultat för diddi 

 
Kopplingar till läroplan 

Lpfö18 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, 
Lpfö18 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och doddo -värdegrunden 
Bildresultat för doddo 

  

 
Kopplingar till läroplan 

Lpfö18 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, 
Lpfö18 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, 
Lpfö18 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och 
Lpfö18 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. 
Lpf18 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler, 
Lpfö18 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv 

Bibbi matematik 

Bildresultat för bibbi 

Kopplingar till läroplan 

Lpfö18 förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera

över och prova olika lösningar på sina och andras problem.

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta, 

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

 

Babba-språk 

Bildresultat för babba 

Kopplingar till läroplan 

Lpfö18  

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa, • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berättauttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika  sammanhang och med skilda syften, • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att  förmedla budskap.

 

Bobbo- rörelse /motorik 

Bildresultat för bobbo 

Kopplingar till läroplan 18

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans, 

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur  

viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback