Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Historia, Religionskunskap

·

Årskurs:

4 - 5

Vikingatiden

Okome skola, Falkenberg · Senast uppdaterad: 30 september 2019

En ganska kort men spännande period i vår historia.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla:

 • dina kunskaper om när Vikingatiden var och hur det var att leva då.
 • din förmåga att göra jämförelser mellan att vara barn idag och på Vikingatiden. 
 • dina kunskaper om vikingarnas resor och plundringståg, vart de reste och hur de knöt kontakter med andra länder.
 • din förmåga att använda dig av historiska begrepp.
 • din förmåga att kunna resonera, diskutera och reflektera över vilka spår vikingarna lämnat efter sig och hur det påverkat oss.
 • din förmåga att söka information från olika källor och kritiskt granska och tolka det du hittar.
 • din förmåga att formulera dig med egna ord, både muntligt och skriftligt. 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • göra jämförelser mellan levnadsvillkor under Vikingatiden och idag.
 • resonera, diskutera och reflektera över olika händelser under Vikingatiden.
 • använda dig av historiska begrepp.
 • söka fakta från olika källor samt hur du använder dig av den.
 • visa spår från Vikingatiden i vår tid.
 • skriva olika slag av texter.
 • redovisa ditt arbete för en grupp.

Jag bedömer dina förmågor genom att:

 • lyssna till dig i gemensamma diskussioner.
 • läsa dina texter.
 • se och lyssna till dina redovisningar.

Undervisning och arbetsformer

 • titta på film
 • läsa olika texter, både skönlitteratur och faktatexter
 • skriva egna texter
 • arbete både enskilt och i grupp

Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback