Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Matematik Taluppfattning och Algebra ht 2019

Flogstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 29 oktober 2019

Nu ska vi lära oss ännu mer om de fyra räknesätten och hur de hänger ihop. Att bråka med positionssystemet kan också vara utmanande. Kan du ge exempel på vad summa, differens, produkt och kvot är?

1. Konkretisering av syfte

Du ska utveckla och fördjupa dina kunskaper och förmågor inom dessa matematiska områden.

Du ska våga lita på dig själv när det gäller de fyra räknesätten och hur du kan använda de som stöd när du ska kontrollera om du har räknat rätt.

 

2. Undervisningens innehåll 

Du ska:

 • repetera addition och subtraktion inom talområdet 0-20
 • repetera addition och subtraktion med tiotalsövergång inom talområdet 0-20

Du ska även arbeta med:

 • ental, tiotal och hundratal
 • talen 0 - 100
 • tallföljder - uppåt och nedåt (10, 20, 30, 40./  58, 56, 54 52)
 • ange tal på tallinje
 • additons- och subtraktionstal inom talområdet 0-100
 • subtrahera över tiotal 
 • likhets- och olikhetstecken
 • multiplikationstabellerna 2, 5, 10
 • division med 2, 3,4  och 6
 • tal i bråkform
 • delar av hel
 • huvudräkning

Du ska göra det:

 • muntligt och skriftligt
 • i matematikbok
 • med olika hjälpmedel - tallinje, konkret material, stenciler 
 • digitalt - nomp. bingel och matteboken
 • enskilt, i par, mindre grupp och i helklass

Viktiga begrepp som du ska arbeta med och lära dig använda muntligt och skriftligt:

addition, term, summa, addera, subtraktion, differens, subtrahera, positionssystemet, större än, mindre än, likhetstecken, sedel, mynt, växla, ental, tiotal, tvåsiffrig, tallinje, algoritm, uppställning, sammanlagt, multiplikation, faktor, produkt, multiplicera, multiplikationstecken, par, dubbelt, storleksordning, par, prioriteringsregel, kommutativa lagen, 

division, dela lika, täljare, nämnare, faktor, kvot, en fjärdedel, en sjättedel, en tredjedel, en hav, hälften, delningsdivision, innehållsdivision, tal, bråkform, antal, jämna, ojämna/udda, 

3. Bedömningsuppgifter

Du bedöms i samband med att du arbetar och deltar aktivt. 

Du visar vad du lär dig vad du kan i samband med genomgångar, övning och matematiska samtal.

I samband med att du genomför bedömningsstöd, besvarar häftet "Mitt lärande" samt Skolverkets självbedömning bedöms du också.

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback