Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik genom tågresan

Bifrost förskola, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 18 januari 2021

Under vårterminen kommer vi att fokusera på matematik. Vi ser att barnen är intresserade av att räkna, bygga och av skapande aktiviteter. Genom tågresan vill vi hjälpa dem att upptäcka matematiken i vardagen.

Mål: Vad vill vi ska hända?

Vi vill ta tillvara på barnens nyfikenhet och uppmuntra dem genom leken att förstå sin omvärld. Vårt mål är att barnen ska förstå de sammanhang de är involverade i och att de utvecklar sin förmåga att upptäcka, använda och kommunicera matematik i vardagliga och för dem meningsfulla sammanhang. Det kan till exempel vara att spela spel, lägga en pärlplatta, sortera föremål eller räkna leksaker. Vi kommer även att arbeta med matematiken genom digitalisering bla med Osmo.

Vårt lärandefokus kommer att vara att ge barnen möjlighet och förutsättningar att upptäcka och sätta ord på matematiken som finns runtomkring. För att göra detta stimulerande och lustfyllt tar vi hjälp av Tågresan och fantasin

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Utifrån barnens intresse kommer vi att fokusera på matematiken i vår vardag och utifrån vårt tema.
Vi kommer att:

- arbeta med jämförelseord och lägesord
- arbeta med räkning och antal
- upptäcka mönster och samband - upptäcka matematik i de böcker vi läser.

Har vi någon matematik på Rågfältet? Vi samtalar och reflekterar tillsammans med barnen.
Vi arbetar med TAKK ( tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och tecknar siffror och ord som hör till måltiderna, kläder, färger mm.

Vi kommer att synliggöra matematiken under lekfulla sammanhang genom att göra barnen nyfikna på matematiken omkring oss. Barnen kommer även att få en inblick i hur man tex räknar i andra länder genom vårt tema.

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Genom att lyssna på barnens tankar, funderingar och tidigare erfarenheter gör vi barnen delaktiga i sitt eget lärande. Vi låter barnen kontinuerligt ta del av sina egna lärprocesser genom att tillsammans med barnen utvärdera olika lärandesituationer.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden och vid olika lärandesituationer. 
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. 
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring vad vi har lärt oss.
  • Vi lägger ut det vi gjort på Unikum för att få föräldrarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn. 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback