Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Taluppfattning och de fyra räknesätten

Lingenässkolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Kapitlet handlar om hur vi använder vårt talsystem och grunderna i de fyra olika räknesätten, addition, subtraktion, division och multiplikation.

 

Planeringens innehåll

När du har jobbat med dessa kapitel ska du:

- veta att alla siffror i ett tal har ett visst värde

- kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10 000

- kunna pricka in tal på en tallinje

- kunna skilja mellan udda och jämna tal

- behärska avrundning av heltal till närmaste tiotal, hundratal och tusental

- kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera tal med hjälp av olika strategier

- förstå sambandet mellan addition och subtraktion samt mellan multiplikation och division

 

 

 

Ord/begrepp att kunna: 

siffra, tal, addition, subtraktion, multiplikation, division, jämna tal, udda tal, avrundning, platsvärde, utvecklad form, tallinje, hälften, term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot

 

Arbetsformer:

Vi kommer huvudsakligen att använda oss av läromedlet Alfa s. 5-61.

 

Du kommer exempelvis få:

- ta del av lärarledda genomgångar

- jobba enskilt (ibland i par och grupp) med rutinuppgifter samt problemlösning

- träna matematiska färdigheter med olika spel och på dator

- diskutera i par och grupp

 

 

 

Bedömning sker exempelvis: 

- löpande under lektionerna t ex vid muntliga redovisningar, aktivt deltagande vid genomgångar och gruppdiskussioner, vid kontinuerlig formativ bedömning

- vid skriftlig diagnos och provräkning

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Taluppfattning
Uppgifter
Uppgift 1