Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik, Samhällskunskap

·

Årskurs:

5

Ung företagsamhet - "Vårt samhälle"

Almekärrsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 2 februari 2020

"Vårt samhälle" handlar om vad ett samhälle är med inriktning på demokrati och ekonomi. Du ska få lära dig att öva på att fatta beslut och utveckla din förståelse för yrken, lön, skatt och hur pengar cirkulerar i samhället.

Syfte med undervisningen

I "Vårt samhälle" får eleverna utveckla samarbets- och problemlösningsförmågor genom utmanande och kreativa övningar. De får lära sig om hur ett samhälle är uppbyggt, vilken betydelse människor och arbetsliv har för samhället, hur de själva kan vara med och bidra samt vad demokrati är.

  

Mål med undervisningen
Eleverna kommer att få tillfällen att träna på sina entreprenöriella förmågor så som:
 • kreativitet, t.ex. utifrån uppgift komma på konstruktiva idéer.
 • kommunikation och presentation, t.ex. att de presenterar viktig information på ett tydligt sätt.
 • problemlösning, t.ex. att de löser problem som dyker upp under arbetets gång.
 • argumentation, t.ex. att kunna argumentera för sina ståndpunkter.
 • beslutsfattande, t.ex. hur man fattar beslut i grupp
 • reflektion, t.ex. genom att tänka på hur vårt samhälle kan vara uppbyggt på olika sätt.
 • samarbete, t.ex. att de samarbetar kring arbetsuppgifter med klasskamrater och lärare där du följer instruktioner och deltar i arbetet.
 
Undervisning och arbetssätt
Du kommer att få
 • arbeta med arbetshäftet: "Vårt samhälle" och praktiskt material.
 • titta på filmer kopplade till arbetsområdet.
 • diskutera i par, grupp eller helklass.
 • läsa olika texter, både enskilt och i mindre grupp.

 

Bland annat kommer vi att arbeta efter följande moduler:

 1. Samhället
 2. Demokrati
 3. Vi planerar ett samhälle
 4. Yrken, lön och skatt
 5. Hur pengar cirkulerar
 
Bedömning

Bedömningen görs av hur du deltar i de olika momenten för temat. Bedömningen kommer att vara kopplad till undervisningen och arbetsformerna samt målen. Genom att du deltar aktivt i undervisningen som ingår i temat har du möjlighet att visa att du har kunskaper om detta ämne. Genom att vi varierar arbetsätten kan du visa dina förmågor såväl i grupp som i enskilda sammanhang.

 

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

föra och följa matematiska resonemang, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.

Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter